Động lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

Động lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

Những năm qua, huyện Vân Hồ đã triển khai hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, huyện đang tập trung cao triển khai nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả, tạo động lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện vươn lên thoát nghèo bền vững.
Động lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

Động lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

Những năm qua, huyện Vân Hồ đã triển khai hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, huyện đang tập trung cao triển khai nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả, tạo động lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện vươn lên thoát nghèo bền vững.
Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau

Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau

Thực hiện phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, huyện Mộc Châu đã triển khai đồng bộ các biện pháp, nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc trong công cuộc giảm nghèo nhanh và bền vững. Năm 2022, toàn huyện giảm 228 hộ nghèo và hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,36%.
Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động ở Tường Thượng

Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động ở Tường Thượng

Thời gian qua, xã Tường Thượng, huyện Phù Yên đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với tổ chức đào tạo nghề tại địa phương, giúp lao động nông thôn có kiến thức để áp dụng vào sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững.