• Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau

  Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau

  Thực hiện phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, huyện Mộc Châu đã triển khai đồng bộ các biện pháp, nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc trong công cuộc giảm nghèo nhanh và bền vững. Năm 2022, toàn huyện giảm 228 hộ nghèo và hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,36%.
 • Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động ở Tường Thượng

  Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động ở Tường Thượng

  Thời gian qua, xã Tường Thượng, huyện Phù Yên đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với tổ chức đào tạo nghề tại địa phương, giúp lao động nông thôn có kiến thức để áp dụng vào sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững.
 • Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022

  Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022

  Trong 2 ngày (10 và 11/11), Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 cho 480 cán bộ làm công tác giảm nghèo từ cấp huyện đến bản thuộc 10 huyện, Thành phố trong tỉnh.
 • Thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững

  Thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững

  Từ nguồn kinh phí của các chương trình, dự án, những năm qua, huyện Mai Sơn đã hỗ trợ hiệu quả cho các hộ nghèo vùng cao, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, xã hội, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện xuống còn 15%.
 • Kinh tế tập thể tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương

  Kinh tế tập thể tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương

  Vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, những năm qua, các địa phương trong tỉnh đã vận động thành lập và hỗ trợ các hợp tác xã, các doanh nghiệp khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm, tạo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho thành viên HTX và 9.935 lao động địa phương, góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo bền vững của tỉnh.
 • Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 6/9/2022 về việc điều chỉnh danh mục dự án kèm theo Quyết định 1337/QĐ-UBND tỉnh ngày 1/7/2022 của UBND tỉnh về giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

  Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 6/9/2022 về việc điều chỉnh danh mục dự án kèm theo Quyết định 1337/QĐ-UBND tỉnh ngày 1/7/2022 của UBND tỉnh về giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

 • Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

  Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

 • Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau" trên địa bàn tỉnh Sơn La  giai đoạn 2021-2025

  Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau" trên địa bàn tỉnh Sơn La  giai đoạn 2021-2025

 • Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 13/6/2022 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia về việc thành lập các Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025

  Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 13/6/2022 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia về việc thành lập các Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025

 • Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 1/7/2022 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

  Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 1/7/2022 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

 • Quyết định số 02/QĐ-BCĐ ngày 30/6/2022 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 về việc ban hành Chương trình công tác năm 2022 của Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 

  Quyết định số 02/QĐ-BCĐ ngày 30/6/2022 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 về việc ban hành Chương trình công tác năm 2022 của Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 

 • Quyết định số 178/QĐ-DT, ngày 19/7/2022 của Ban Dân tộc về việc thành lập Đoàn giám sát định kỳ tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La

  Quyết định số 178/QĐ-DT, ngày 19/7/2022 của Ban Dân tộc về việc thành lập Đoàn giám sát định kỳ tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La

 • Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 1/7/2022 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

  Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 1/7/2022 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

 • Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 13/6/2022 của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về  thành lập các Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025 

  Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 13/6/2022 của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về  thành lập các Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025 

 • Quyết định số 653/QĐ-TTg, ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

  Quyết định số 653/QĐ-TTg, ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

 • Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh về điều chỉnh dự toán kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2021 tại Quyết định số 3331/QĐ-UBND của UBND tỉnh

  Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh về điều chỉnh dự toán kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2021 tại Quyết định số 3331/QĐ-UBND của UBND tỉnh

 • Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh  về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025

  Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh  về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025

 • Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 06/9/2022 của UBND tỉnh Sơn La

  Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 06/9/2022 của UBND tỉnh Sơn La

  Về giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La. 
 • Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND tỉnh

  Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND tỉnh

  Về việc điều chỉnh danh mục dự án kèm theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐND về phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia
 • Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh Sơn La

  Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh Sơn La

  Về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022
 • Xem thêm