Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân

Đội ngũ doanh nhân có vị trí, vai trò quan trọng, là lực lượng góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng mối liên kết, hợp tác và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thực hiện mục tiêu phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, năng động, sáng tạo, có năng lực quản trị, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc, có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường. Phấn đấu đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh hình thành một số doanh nghiệp có quy mô lớn, có thương hiệu và uy tín; xây dựng một số doanh nghiệp có vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt của tỉnh, hình thành một số chuỗi giá trị bền vững trong các ngành công nghiệp chế biến, nông nghiệp, dịch vụ và du lịch. Đến năm 2045, phát triển đội ngũ doanh nhân của tỉnh có quy mô, có năng lực và trình độ, thu nhập cao, có vị thế, uy tín trong nước và quốc tế; một bộ phận doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

Trước hết, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh tập trung quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của tỉnh. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, triển khai thực hiện nhất quán các quan điểm chỉ đạo về phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nhân; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng để doanh nghiệp phát triển và cống hiến. Tập trung tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách, kế hoạch về phát triển doanh nhân, doanh nghiệp trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, đúng định hướng; xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao trách nhiệm xã hội, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Chú trọng tôn vinh, biểu dương gương doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu.

Các cấp, các ngành tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển. Nghiên cứu, xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với từng đơn vị, địa phương, gắn với các bộ chỉ số cốt lõi, chỉ tiêu thành phần, yếu tố cải thiện môi trường kinh doanh; thực hiện lồng ghép các chỉ số thành phần PCI và DDCI, gắn với điều hành kinh tế - xã hội của địa phương. Có cơ chế giám sát và kiểm tra định kỳ để bảo đảm mọi phản ánh, kiến nghị đều được ghi nhận và trả lời cho doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tham mưu triển khai đồng bộ, hiệu quả về phát triển doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn doanh nghiệp, nhà đầu tư các quy định về trình tự thực hiện các thủ tục đầu tư trực theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng hợp, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, tham mưu cho tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành giải quyết hiệu quả, dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; nhất là vướng mắc, bất cập trong xử lý các loại thuế, phí, lệ phí, quản lý tài sản và xác định giá đất, bảo đảm quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Triển khai hiệu quả chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia phát triển, tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; gắn kế hoạch chuyển giao, ứng dụng công nghệ với kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đẩy nhanh thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm”; phát triển ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái.

Hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, giải quyết các thủ tục về hồ sơ đất đai, thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản và thực hiện các thủ tục về môi trường đảm bảo điều kiện để triển khai thực hiện dự án. Tạo điều kiện thuận lợi để khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận thị trường đất đai, tài nguyên một cách minh bạch, bình đẳng. Tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển đồng bộ thị trường phân phối hàng hóa, dịch vụ. Triển khai hiệu quả các giải pháp ổn định thị trường, phòng chống các hành vi gian lận thương mại.

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu; hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức, tham gia các hội chợ, triển lãm, liên kết, hợp tác mở rộng các kênh phân phối hàng hóa. Hỗ trợ doanh nghiệp trong đầu tư mở rộng sản xuất, đăng ký thương hiệu, hỗ trợ thương mại điện tử, phát triển thị trường công nghệ; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có nhiều cơ hội quảng bá sản phẩm tại các hội chợ trong tỉnh, ngoài tỉnh và khu vực.

Phát huy vai trò tổ chức đại diện của doanh nghiệp; vận động, khích lệ đội ngũ doanh nhân thực hiện đạo đức, văn hóa kinh doanh, nâng cao ý thức, trách nhiệm xã hội của doanh nhân, doanh nghiệp; kiên quyết xử lý doanh nhân, doanh nghiệp vi phạm pháp luật.

Ngọc Thuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới