Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ

Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực của tỉnh đã được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã cung cấp những luận cứ khoa học, thực tiễn đã giúp cho tỉnh đưa ra những chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

Giọng nữ

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về tăng cường triển khai, ứng dụng khoa học và công nghệ; trước hết, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/1/2024 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tập trung tổ chức thực hiện tốt chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh các chương trình khoa học và công nghệ của tỉnh theo hướng phục vụ thiết thực các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Rà soát, tham mưu cho tỉnh hoàn thiện cơ chế, chính sách về đầu tư, tài chính và doanh nghiệp, đảm bảo đồng bộ với các quy định pháp luật về khoa học và công nghệ, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế theo mô hình tăng trưởng, dựa trên năng suất lao động, tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, nhằm thúc đẩy phát triển, ứng dụng, chuyển giao các lĩnh vực khoa học, công nghệ có tính nền tảng, ưu tiên, mũi nhọn, công nghệ cao, công nghệ mới và chuyển đổi số. Khai thác mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực và đổi mới sáng tạo để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, nông nghiệp thông minh, sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, phát thải các-bon thấp, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, kết hợp phát triển du lịch.

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho khoa học, công nghệ và khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo; tăng số lượng và quy mô các quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Đẩy mạnh hợp tác công - tư, huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho khoa học, công nghệ; thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Tạo môi trường thuận lợi để thu hút đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ, nhất là chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học giỏi, nhân tài. Khuyến khích thu hút, tạo nguồn cán bộ khoa học từ sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; hỗ trợ việc phát triển các nhóm nghiên cứu trẻ, có tiềm năng. Có chính sách thu hút nguồn lực từ doanh nghiệp dành cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, phát triển nguồn nhân lực và thị trường khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế.

Sử dụng hiệu quả nguồn lực, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần chuyển đổi căn bản, toàn diện kinh tế, xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển tỉnh Sơn La nhanh và bền vững. Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, giá trị cao, thân thiện với môi trường, tham gia có hiệu quả vào chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm vi phạm trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tập trung phát triển hạ tầng công nghệ thông tin; số hóa dữ liệu dân cư, dữ liệu chuyên ngành; đào tạo phát triển nguồn nhân lực số; ứng dụng, dịch vụ mới theo hướng dùng chung hạ tầng số, nền tảng số trong quản trị điều hành doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh, quản lý hoạt động kinh tế, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Ngọc Thuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới