Trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính

Công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đã được các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện gắn với đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện theo đúng trình tự thủ tục quy định. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính được đẩy mạnh.

Tổ chức bộ máy tiếp tục được rà soát kiện toàn; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã được quan tâm chú trọng thực hiện theo hướng phục vụ tốt hơn cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, công tác chỉ đạo, điều hành ở một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự quyết liệt, khâu kiểm tra giám sát chưa thường xuyên. Việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị còn hình thức, chưa bảo đảm nội dung theo yêu cầu. Có đơn vị ban hành một số quy định, quy chế còn căn cứ vào các văn bản đã hết hiệu lực; việc niêm yết công khai thủ tục hành chính chưa theo quy định; việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại một số cơ quan, đơn vị vẫn còn tình trạng hồ sơ giải quyết trễ hẹn, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến ở mức độ 3-4 trong toàn tỉnh còn thấp. Tỷ lệ sử dụng thư điện tử công vụ của công chức, viên chức trong trao đổi công việc còn hạn chế; tỷ lệ văn bản ký số chưa cao.

Với mục tiêu hướng đến sự hài lòng của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các sở, ban, ngành, huyện, thành phố tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính. Phát huy tính năng động, sáng tạo, gắn cải cách hành chính với thi đua, khen thưởng, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra rà soát các văn bản bảo đảm đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chú trọng thực hiện nhiệm vụ thu nhập thông tin, kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật. Công khai thủ tục hành chính, địa chỉ tiếp nhận; xử lý kịp thời các phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định.

Nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn; thực hiện nghiêm quy định về xin lỗi tổ chức, cá nhân trong quá trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn. Không được yêu cầu bổ sung thành phần hồ sơ cũng như không tự đặt ra thủ tục hành chính hồ sơ giấy tờ ngoài quy định của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Chấn chỉnh tình trạng công chức Bộ phận một cửa trong việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn, không cập nhật xử lý hết quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử; xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng. Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn của tỉnh, huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập. Nâng cao trách nhiệm và đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, góp phần hoàn thiện, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Rà soát điều chỉnh đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính các cấp.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hành chính, bảo đảm 100% trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng; sử dụng hòm thư công vụ trong trao đổi công việc của cán bộ, công chức, viên chức; nâng tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết và xử lý trực tuyến mức độ 3-4. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về những lợi ích thiết thực khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm công chức viên chức tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa không thực hiện nghiêm việc mở sổ theo dõi hồ sơ, hoặc không ghi đầy đủ thông tin của cá nhân, tổ chức đến giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Ngọc Thuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới