Tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 là nhiệm vụ quan trọng, có liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, tác động lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội tại địa phương, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan.

Giọng nữ
Bảng niêm yết xin ý kiến cử tri tại trụ sở UBND xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu.  Ảnh: PV

Tuy nhiên, thời gian qua, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính chưa chặt chẽ. Một số nhiệm vụ triển khai còn chậm; một số sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương chưa chỉ đạo quyết liệt; chưa chủ động tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý để triển khai thực hiện hiệu quả.

Giai đoạn 2023-2025, tỉnh Sơn La sẽ thực hiện sắp xếp 16 đơn vị hành chính cấp xã; trong đó có 3 thị trấn thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp, gồm thị trấn Thuận Châu, thị trấn Yên Châu và thị trấn Phù Yên; 1 thị trấn thuộc diện khuyến khích sắp xếp là thị trấn Sông Mã; thành lập thị trấn thuộc huyện Quỳnh Nhai trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số xã Mường Giàng; sắp xếp 11 xã liền kề có liên quan thuộc 4 huyện: Thuận Châu, Yên Châu, Phù Yên, Sông Mã. Thành lập thị xã Mộc Châu trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của huyện Mộc Châu và sắp xếp 15 đơn vị hành chính cấp xã của huyện Mộc Châu để thành lập 8 phường, 7 xã, thuộc thị xã Mộc Châu.

Để triển khai hiệu quả, đúng tiến độ đề ra, các cấp, các ngành, UBND cấp huyện có liên quan căn cứ phương án tổng thể để xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; phối hợp, hướng dẫn lập kế hoạch sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí số lượng và thực hiện chế độ, chính sách đối cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp.

Các cơ quan chức năng của tỉnh hướng dẫn các huyện lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị đối với các đơn vị hành chính đô thị dự kiến hình thành sau sắp xếp; rà soát quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, để đảm bảo sự thống nhất giữa các quy hoạch. Đồng thời, thực hiện việc phân loại đô thị đối với thị xã, thị trấn và đánh giá phát triển cơ sở hạ tầng đối với phường. Tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định công nhận loại đô thị đối với thị xã, thị trấn và công nhận đạt trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đối với phường dự kiến hình thành sau sắp xếp.

Rà soát, đánh giá việc đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đối với các đơn vị hành chính dự kiến hình thành sau sắp xếp. Rà soát, bổ sung thực hiện các chính sách theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tại các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp. Rà soát, lập phương án bố trí, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức, viên chức; việc sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công; thành lập, giải thể, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở (nếu có) tại các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp. Chỉ đạo rà soát, hướng dẫn các đơn vị có liên quan trong việc chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với các đơn vị hành chính có thay đổi đường địa giới hành chính và tên gọi của đơn vị hành chính sau sắp xếp đảm bảo theo quy định. Hướng dẫn việc thực hiện nguồn vốn đầu tư công tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp; rà soát, chỉ đạo, hướng dẫn việc chuyển đổi giấy phép kinh doanh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của đơn vị hành chính.

Các địa phương rà soát, lập danh sách xác định xã khu vực III, khu vực II, khu vực I, bản đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; quy trình, thủ tục, thời gian và hồ sơ đề nghị công nhận xã khu vực III, II, I và bản đặc biệt khó khăn; đề nghị điều chỉnh tên xã, bản đã được phê duyệt là xã khu vực III, II, I và bản đặc biệt khó khăn đối với các đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp.

Các cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất, tham mưu thực hiện các nội dung có liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính theo chức năng, nhiệm vụ quản lý. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và có biện pháp quyết liệt để triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính theo quy định. Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảng viên, đoàn viên và nhân dân, tạo sự thống nhất, đồng thuận với chủ trương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh.

Ngọc Thuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới