Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ

Sau gần 12 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, công tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực của tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Các đề tài khoa học được triển khai theo hướng gắn nghiên cứu với ứng dụng, phát huy tiềm năng và thế mạnh của tỉnh, từng bước được áp dụng vào thực tế. Nhiều kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã cung cấp những luận cứ khoa học, thực tiễn để đưa ra những chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, hoạt động khoa học và công nghệ chưa thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội. Việc huy động nguồn lực đầu tư cho khoa học và công nghệ hiệu quả chưa cao. Công tác quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ chưa gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; chưa gắn kết chặt chẽ kết quả nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo với nhu cầu sản xuất, kinh doanh và công tác quản lý...

Quán triệt Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch chỉ đạo tập trung nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp về tăng cường triển khai, ứng dụng khoa học và công nghệ. Xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm, nội dung quan trọng trong công tác lãnh, chỉ đạo; kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ là một trong những tiêu chí đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhà nước hằng năm.

Các cấp ủy, chính quyền tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế, nguồn lực và đổi mới sáng tạo để đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ, nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường, xây dựng tỉnh Sơn La trở thành tỉnh phát triển toàn diện, ổn định, bền vững và công bằng. Phấn đấu đến năm 2030 đưa tỉnh Sơn La trở thành một trong những tỉnh khá, trung tâm của tiểu vùng Tây Bắc; trung tâm chế biến sản phẩm nông nghiệp của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, thông minh, sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, phát thải các-bon thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu và kết hợp phát triển du lịch.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy, hành động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách về đầu tư, tài chính và doanh nghiệp, đảm bảo đồng bộ với các quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ; tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế theo mô hình tăng trưởng, dựa trên năng suất lao động, tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Xây dựng và sử dụng hiệu quả nguồn lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần chuyển đổi căn bản, toàn diện kinh tế và đời sống xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh. Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác vận động, tuyên truyền, giám sát, phản biện xã hội và động viên nhân dân tích cực tham gia.

Tổ chức thực hiện tốt chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030; khuyến khích khu vực tư nhân và doanh nghiệp đầu tư cho khoa học, công nghệ và khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo; tăng số lượng và quy mô các quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; đẩy mạnh hợp tác công - tư, thúc đẩy việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, nhằm thúc đẩy phát triển, ứng dụng, chuyển giao các lĩnh vực khoa học, công nghệ có tính nền tảng, ưu tiên, mũi nhọn, công nghệ cao, công nghệ mới và chuyển đổi số. Xây dựng cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ; nhất là chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học giỏi, tạo nguồn cán bộ khoa học từ sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; hỗ trợ việc phát triển các nhóm nghiên cứu trẻ, có tiềm năng.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền; thực hiện đồng bộ cơ chế, chính sách để phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm vi phạm trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ưu tiên sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh học, nông nghiệp xanh, tuần hoàn; ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, phát triển sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu.

Huy động nguồn lực tập trung phát triển hạ tầng công nghệ thông tin; số hóa dữ liệu dân cư, dữ liệu chuyên ngành; đào tạo phát triển nguồn nhân lực số, nền tảng số, đảm bảo khả năng sử dụng dữ liệu số và các công cụ phân tích thông minh để kịp thời đưa ra các quyết sách chính xác trong công tác quản lý nhà nước, từng bước xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số trong quản trị điều hành doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh, quản lý hoạt động kinh tế, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Ngọc Thuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới