Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Năm 2024 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm bản lề phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức; tỉnh ta đã phát động phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân tích cực tham gia, phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, từng bước xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững”. Trước hết, các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, gắn với nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và giai đoạn 2021-2025. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo rà soát, đánh giá việc thực hiện các cơ chế, chính sách đã ban hành và điều chỉnh, ban hành các cơ chế, chính sách mới, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị, bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đi đôi với xác định vị trí việc làm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm sai phạm trong thực thi công vụ; tăng cường thực hiện văn hóa công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, bảo đảm không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế.

Các cấp, các ngành, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện, khuyến khích các thành phần kinh tế, doanh nghiệp tham gia đầu tư. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho đầu tư, gắn với phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Tập trung triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, nâng cao vai trò quản lý nhà nước, giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án thu hút đầu tư chậm tiến độ. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực, sản phẩm.

Phong trào thi đua phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; xây dựng và phát triển văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Triển khai hiệu quả chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tạo nền tảng, cơ sở hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, phát triển dịch vụ đô thị thông minh, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương; chú trọng khen thưởng cơ sở, các tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp có nhiều sáng tạo trong công tác, lao động sản xuất.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, nhằm thúc đẩy cổ vũ phong trào thi đua, kịp thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để biểu dương, nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, xã hội.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp chặt chẽ với chính quyền tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2024.

Ngọc Thuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới