Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

Thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, nhận thức của các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng được nâng lên. Vai trò của đội ngũ báo cáo viên được phát huy, hoạt động đi vào nền nếp, luôn bám sát cơ sở, là lực lượng nòng cốt trong thực hiện công tác tuyên truyền miệng, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Giọng nữ

Hiện nay, toàn tỉnh có 5 báo cáo viên Trung ương, 50 báo cáo viên Tỉnh ủy, 376 báo cáo viên cấp huyện và tương đương, 6.102 tuyên truyền viên cơ sở. Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Trước hết, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Chỉ thị số 30-CT/TW. Phát huy vai trò nòng cốt, nâng cao chất lượng, tính chiến đấu, tính thuyết phục, nhạy bén, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền miệng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy, xác định công tác tuyên truyền miệng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; bảo đảm công tác tuyên truyền miệng là nội dung quan trọng, thường xuyên; phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở trong công tác tuyên truyền miệng.

Phối hợp chặt chẽ, tạo sự đồng bộ giữa các cấp, các ngành, các địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên. Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đội ngũ báo cáo viên các cấp và đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở là lực lượng nòng cốt.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, nhân sĩ, trí thức, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, đại biểu HĐND các cấp tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến nhân dân.

Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền miệng, nhất là những nội dung về nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của Đảng, của đất nước, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và củng cố hệ thống chính trị. Báo cáo viên, tuyên truyền viên kết hợp phương pháp truyền thống, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện, đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng, phát huy tính sáng tạo, tính trung thực, hấp dẫn, thu hút đối tượng nghe.

Thường xuyên tổ chức đối thoại giữa báo cáo viên và người nghe; khắc phục tình trạng thông tin một chiều, qua đó nắm rõ hơn tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, để làm cơ sở tham mưu, đề xuất với cấp ủy có giải pháp thích hợp, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị. Chú ý tuyên truyền trước, trong và sau những sự kiện quan trọng mà các thế lực thù địch thường tập trung chống phá, như Đại hội Đảng các cấp, các kỳ họp Quốc hội, khi ban hành các luật, bộ luật, các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương... nhằm kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Thường xuyên rà soát, kiện toàn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, khắc phục tình trạng hoạt động thiếu hiệu quả; bảo đảm về số lượng, chất lượng, có cơ cấu hợp lý, có năng lực trình độ, kỹ năng truyền đạt tốt, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở chủ động, tích cực rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, tự học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác, đặc biệt là phương pháp, kỹ năng truyền đạt. Giữ vững nguyên tắc, kỷ luật phát ngôn, tăng cường gợi mở, giải đáp, trao đổi những vấn đề cốt lõi, điểm mới mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Ngọc Thuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới