Vững nhịp cầu Đảng với nhân dân • Kỳ 3: Chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”, đảng viên là “sợi dây chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng”. Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 21 tháng 01 năm 2021 về công tác xây dựng Đảng của Tỉnh ủy Sơn La, tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị về chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

Đảng ủy xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu công bố quyết định thành lập Chi bộ HTX Xuân Tiến.

Thực hiện với bước đi chắc chắn

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU bài bản và quyết liệt, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 42-KH/TU ngày 17/5/2021 để triển khai. Theo đó, phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho 12 đầu mối là các đảng đoàn, ban cán sự đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Ban Chỉ đạo 32 của Tỉnh ủy hướng dẫn, đôn đốc các thành viên, cơ quan, đơn vị liên quan, các huyện ủy, thành ủy xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ theo lĩnh vực phân công, địa bàn phụ trách.

Đồng chí Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết: Quyết tâm cao nhất trong triển khai, đôn đốc, giám sát thực hiện nghị quyết, đã làm chuyển biến nhận thức từ cấp ủy cho đến từng đảng viên. Các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản, quy định, quy trình; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền hướng về cơ sở; phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị cấp huyện, cơ sở; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế một số nghị quyết về chế độ, chính sách cán bộ cấp xã, bản, tiểu khu, tổ dân phố và việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đối với xã, phường, thị trấn... Chỉ đạo tăng cường theo dõi, nắm tình hình kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nghị quyết. Các huyện ủy, thành ủy ban hành nghị quyết, kết luận, thông báo để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện; chỉ đạo 100% số Đảng ủy xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện.

3 năm qua, triển khai đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ trong công tác phát triển đảng viên, toàn tỉnh năm 2021 kết nạp được 2.617 đảng viên, vượt 477 đảng viên, đạt 122,2% kế hoạch; năm 2022 kết nạp 2.541 đảng viên, vượt 396 đảng viên, đạt 118% kế hoạch; năm 2023, kết nạp 3.279 đảng viên, vượt 557 đảng viên, đạt 120,4% kế hoạch giao. Hết năm 2023, có 2.063/2.247 chi bộ có chi ủy; thực hiện bí thư không là người địa phương tại 126/204 xã, phường, thị trấn, tăng 72 xã so với trước khi có Nghị quyết 02-NQ/TU; Chủ tịch UBND cấp xã không là người địa phương tại 99/204 xã, phường, thị trấn, tăng 72 xã; Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND cấp xã tại 103/204 xã, phường, thị trấn. Thực hiện chủ trương bố trí 2.204 bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản, tiểu khu, tổ dân phố, đạt tỷ lệ 98%; có 2.234 trưởng bản, tiểu khu trưởng, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên, đạt tỷ lệ 99,4%.

Việc thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ công chức là một bước tiến mang tính đột phá trong công tác cán bộ, nhằm thử thách và đào tạo cán bộ có bản lĩnh, kinh nghiệm gắn với thực tiễn cơ sở. Trong 3 năm (2021-2023), Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu thực hiện luân chuyển, điều động 391 cán bộ, công chức thuộc diện huyện ủy quản lý; trong đó, cơ quan khối Đảng, đoàn thể huyện về xã là 21 đồng chí; cơ quan khối chính quyền huyện về xã 46 đồng chí; từ xã này sang xã khác 281 đồng chí; từ cơ quan cấp xã lên cơ quan cấp huyện 43 đồng chí.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng Đoàn công tác thăm, làm việc với cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn.

Việc phân công cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã về dự sinh hoạt chi bộ ở bản, tiểu khu, tổ dân phố giúp cán bộ, công chức kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của đảng viên và nhân dân; tham mưu giải quyết khó khăn, vướng mắc từ cơ sở; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; góp phần ổn định, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời giúp nhân dân hiểu rõ hơn về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổng số bản có cán bộ dự sinh hoạt chi bộ 2.228/2.247 (đạt tỉ lệ 99,15%), với tổng số 19.241 lượt cán bộ đến dự sinh hoạt chi bộ.

Kinh nghiệm để đi đến thắng lợi

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU, tỉnh Sơn La thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để khắc phục trong thực hiện nghị quyết. Đó là có sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực và phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện; có tư duy đổi mới, sáng tạo; mạnh dạn tổ chức thực hiện với bước đi chắc chắn, không chủ quan, nóng vội.

Sơn La đã tổ chức thực hiện nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và ban hành đầy đủ, kịp thời, sát thực, hệ thống các văn bản để thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận... của Trung ương, địa phương về công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị. Tập trung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Đồng thời, tập trung xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, nghị quyết, kết luận thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị.

Cuộc sống mới trên bản Huổi Hịa, xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp.

Đã rà soát ban hành, sửa đổi các quy định về xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, như quy định trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; kế hoạch đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý; Đề án “Xây dựng, tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030”...

Sơn La thành lập và đi vào hoạt động Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng kế hoạch luân chuyển; thực hiện việc điều chỉnh cơ cấu và kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo quy định; ban hành Kế hoạch và tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình từ tỉnh đến cơ sở theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 37-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương với tinh thần “tự soi, tự sửa”, thẳng thắn đánh giá những tồn tại hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, cũng như công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Toàn Đảng bộ tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cán bộ, đảng viên về ý nghĩa quan trọng của sinh hoạt chi bộ và yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng chấp hành, duy trì có nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng, chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt cụ thể, xác định nội dung trọng tâm giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc xảy ra tại địa phương, đơn vị. Kết hợp chặt chẽ  việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng ở cơ sở vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là bí thư cấp ủy, người đứng đầu và các cấp ủy viên.

Quan tâm mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, bí thư chi bộ, trưởng bản, tiểu khu trưởng, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận. Triển khai các giải pháp nâng cao số lượng, chất lượng kết nạp đảng viên; tập trung khảo sát, phát hiện, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên địa bàn khó khăn, những nơi ít đảng viên, phát triển đảng trong các loại hình doanh nghiệp, HTX. Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa cấp ủy ở các cơ quan, đơn vị với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đặt trụ sở cơ quan, nơi cán bộ, đảng viên cư trú; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng trong công tác xây dựng Đảng. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, quần chúng; tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải chịu sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Hai phần ba chặng đường của nhiệm kỳ 2020-2025 đã để lại bằng những dấu ấn Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về công tác xây dựng Đảng mang tính then chốt, mở đầu cho những “chuỗi” thành công trên tất cả các lĩnh vực ở tỉnh miền núi.

Một lần nữa khẳng định nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới là rất quan trọng và cấp thiết, góp phần hoàn thành nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, theo đúng với phương hướng của Văn kiện Đại hội XIII đề ra là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, của cán bộ, đảng viên. Tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, củng cố và không ngừng nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng”.

 

Bài, ảnh: Huy Ngoan, Quàng Hưởng, Nguyễn Yến
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

 • 'Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 3. Những “cột mốc sống” nơi biên cương

  Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 3. Những “cột mốc sống” nơi biên cương

  Phóng sự -
  Những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc, với sự chung sức, đồng lòng của nhân dân khu vực biên giới. Trong đó, có những “cột mốc sống” là già làng, trưởng bản, người có uy tín với nhiều đóng góp tích cực giữ gìn sự bình yên nơi biên cương.
 • 'Tăng cường các biện pháp phòng trừ dịch hại

  Tăng cường các biện pháp phòng trừ dịch hại

  Kinh tế -
  Vụ xuân năm nay, nông dân toàn tỉnh gieo trồng hơn 107.000 ha cây trồng các loại. Thời điểm này, đang xuất hiện các loại sâu bệnh gây hại cây trồng. Ngành Nông nghiệp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn điều tra, dự báo tình hình sâu bệnh; hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả.
 • 'Giúp hội viên sản xuất hiệu quả

  Giúp hội viên sản xuất hiệu quả

  Kinh tế -
  Tháng 5/2023, Chi hội làm vườn VAC xã Mường Bú, huyện Mường La thành lập, gồm 17 thành viên, với mục đích giúp nhau sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế. Sau gần một năm đi vào hoạt động, Chi hội đã góp phần thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế vườn, nâng cao đời sống của các hội viên.
 • 'Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

  Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

  VẤN ĐỀ HÔM NAY -
  Những năm qua, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người tố cáo được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người tố cáo được cụ thể hóa, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật.
 • 'Hỗ trợ kinh phí trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

  Hỗ trợ kinh phí trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

  Alo 114 -
  Sau 3 năm triển khai Nghị quyết số 217/NQ-HĐND ngày 30/10/2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án hỗ trợ kinh phí trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh giai đoạn 2021-2025, đã góp phần nâng cao khả năng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Sơn La.
 • 'Phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa

  Phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa

  Kinh tế -
  Những năm qua, huyện Thuận Châu đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các chương trình hỗ trợ nông dân đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng tăng quy mô đàn; chăn nuôi tập trung quy mô gia trại, trang trại, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân.
 • 'Chăm lo đời sống cho người khuyết tật

  Chăm lo đời sống cho người khuyết tật

  Xã hội -
  Trên địa bàn huyện Vân Hồ có 741 người khuyết tật; trong đó, có 669 người khuyết tật đang được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp và các tổ chức, cá nhân của huyện luôn quan tâm, đảm bảo các đối tượng được hưởng đầy đủ chế độ, chính sách của Nhà nước theo quy định; động viên, giúp đỡ người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống.
 • 'Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

  Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

  Khoa Giáo -
  Hiện nay, toàn huyện Quỳnh Nhai có 1.246 cán bộ quản lý, giáo viên bậc mầm non, tiểu học và THCS. Những năm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện để đội ngũ giáo viên được cập nhật, hoàn thiện và bổ sung các kiến thức, năng lực chuyên môn, đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng chương trình giáo dục mới.
 • 'Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Viettel Sơn La

  Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Viettel Sơn La

  Thời sự - Chính trị -
  Ngày 21/4, Viettel Sơn La đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Viettel Sơn La (20/4/2004-20/4/2024). Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Bạch Tiến Tuân, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
 • 'Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Viettel Sơn La

  Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Viettel Sơn La

  Thời sự - Chính trị -
  Ngày 21/4, Viettel Sơn La đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Viettel Sơn La (20/4/2004-20/4/2024). Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Bạch Tiến Tuân, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.