Chuyển trung tâm y tế cấp huyện trực thuộc Sở Y tế về trực thuộc UBND các huyện, thành phố

Ngày 28/3/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 514/QĐ-UBND về việc chuyển Trung tâm y tế cấp huyện trực thuộc Sở Y tế về trực thuộc UBND các huyện, thành phố.

Cán bộ Trạm Y tế xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, khám bệnh cho nhân dân trong xã.
Ảnh Thu Thảo

Theo đó, 12 Trung tâm y tế huyện, thành phố và 1.837 cán bộ thuộc các Trung tâm y tế được giao tại Quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh trực thuộc Sở Y tế, về trực thuộc UBND các huyện, thành phố quản lý từ ngày 1/6/2024. Sở Y tế  bàn giao nguyên trạng toàn bộ tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nhân lực; tài chính, đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hồ sơ, sổ sách… của Trung tâm y tế các huyện, thành phố về UBND các huyện, thành phố quản lý. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố trong triển khai thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực y tế. Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện điều chuyển viên chức, hợp đồng lao động, tài chính, tài sản, trụ sở của các Trung tâm y tế để quản lý theo quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy không làm phát sinh thêm nhiệm vụ và không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các trung tâm y tế, cũng như nhiệm vụ chuyên môn của trạm y tế các xã, phường, thị trấn.

Việc chuyển trung tâm y tế cấp huyện trực thuộc Sở Y tế về trực thuộc UBND các huyện, thành phố góp phần thu gọn chủ thể quản lý, nâng cao chất lượng y tế dự phòng, từng bước đổi mới phương thức quản lý tài chính, nhân lực đối với trung tâm y tế các huyện, thành phố.

 

 

Lò Thái
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới