Chấn chỉnh công tác cải cách hành chính

Thời gian qua, các cấp, các ngành, địa phương cùng các tổ công tác của tỉnh đã tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá, về cơ bản đã nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu được đề cao, qua đó, công tác chỉ đạo, điều hành CCHC có nhiều chuyển biến tích cực; nâng cao chất lượng dịch vụ công, tạo sự hài lòng đối với người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: công tác chỉ đạo, điều hành ở một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự quyết liệt; hoạt động kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác CCHC ở một số cơ quan, đơn vị còn hình thức, chưa đảm bảo các nội dung theo yêu cầu; công tác tuyên truyền còn hạn chế. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 chưa cao; việc ban hành kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác còn chậm hoặc chưa đảm bảo. Một số cơ quan, đơn vị chưa giao quyền tự chủ về tài chính theo quy định; tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp; một số cơ quan, đơn vị cung cấp danh sách đối tượng điều tra xã hội học xác định chỉ số SIPAS của tỉnh còn chậm hoặc không đảm bảo theo quy định gây khó khăn cho quá trình điều tra xã hội học.

Giải quyết TTHC cho công dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, các sở, ban, ngành, huyện, thành phố tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác CCHC; quán triệt, triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nội dung trong công tác CCHC, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo những sáng kiến hay, cách làm mới. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục, giấy tờ công dân theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bảo đảm thực chất, hiệu quả; nâng tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn.

Có biện pháp chấn chỉnh và thông báo danh sách công chức bộ phận một cửa còn giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn, không cập nhật, xử lý kết quả giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa điện tử; xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng đã giải quyết nhưng chưa cập nhật đầy đủ hồ sơ, kết quả giải quyết trên trên phần mềm một cửa điện tử. Đồng thời, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa không thực hiện nghiêm túc việc mở sổ theo dõi hồ sơ hoặc ghi không đầy đủ thông tin của cá nhân, tổ chức đến giải quyết TTHC theo quy định.

Tiếp tục rà soát, kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo theo các quy định của Chính phủ. Thực hiện nghiêm việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”; tăng cường các hoạt động kiểm tra công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có thái độ không đúng mực, né tránh trách nhiệm, nhũng nhiễu, gây phiền hà, chậm trễ trong giải quyết công việc cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Thực hiện hiệu quả chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và quản lý kinh phí hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước; chế độ tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định; tăng số lượng đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách; tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý tài sản công theo quy định.

Tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử, chuyển đổi số; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hành chính; đảm bảo tỷ lệ 100% trao đổi văn bản điện tử, văn bản trên môi trường mạng, sử dụng hòm thư công vụ trong trao đổi công việc của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận và xử lý trực tuyến toàn trình; tăng cường các hình thức tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức người dân và doanh nghiệp về những lợi ích thiết thực khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết TTHC.

Minh Khánh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới