Cải cách hành chính trong Đảng ngay từ phong cách, lề lối làm việc

Thực hiện Đề án "Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2022 - 2025”, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, thực hiện nhiệm vụ về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng gắn với thực hiện cải cách hành chính trong Đảng ngay từ phong cách, lề lối làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy được đổi mới theo hướng khoa học, cụ thể, quyết liệt.

   
Tòng Thế Anh
Bí thư Huyện ủy Yên Châu
   

Huyện ủy đã ban hành các văn bản và chỉ đạo triển khai thực hiện quy định trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; ban hành và kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 quy định rõ về chế độ báo cáo với Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc định kỳ hoặc đột xuất xây dựng báo cáo về tình hình hoạt động của đơn vị gửi Thường trực Huyện ủy nắm, chỉ đạo.

Định kỳ 3 tháng hoặc khi cần thiết, Thường trực Huyện ủy làm việc hoặc giao ban với lãnh đạo Viện kiểm sát Nhân dân, Toà án Nhân dân huyện và các cơ quan nội chính để nghe kết quả hoạt động và những vấn đề cần quan tâm đối với công tác của các cơ quan này. Định kỳ hằng quý, Thường trực huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban với lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện uỷ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, Trung tâm chính trị, Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn để kiểm điểm công việc đã qua và định hướng các công tác lớn trong thời gian tới phù hợp với chương trình chung của cấp uỷ.

Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên thông tin tới các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tình hình chung của Đảng bộ và của các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Trong các hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các đồng chí uỷ viên thực hiện chế độ chất vấn, trả lời chất vấn theo Quy chế chất vấn trong Đảng. Định kỳ hằng năm, gặp mặt và thông tin về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện đối với các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện. Tháng 2/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị gặp mặt, trao đổi thông tin đối với các cơ quan báo, đài của Trung ương, của tỉnh đóng chân trên địa bàn tỉnh.

Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc có bước chuyển biến tích cực theo hướng phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể và trách nhiệm cá nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nắm chắc cơ sở, tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, lắng nghe ý kiến của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và quản lý xã hội. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, giải quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh ở cơ sở. Tạo điều kiện để nhân dân giám sát các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã chủ động tiến hành rà soát các quy trình đã ban hành, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy trình, quy định cho phù hợp với thực tiễn của huyện. Các quy trình, quy định được ban hành đều cơ bản phát huy tốt vai trò hướng dẫn các cấp ủy đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị trong việc giảm thiểu thủ tục hành chính, thời gian thực hiện; bảo đảm công khai, minh bạch.

Giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận “một cửa” xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu.

Việc thực hiện Đề án về nội dung đổi mới các quy trình, quy định thuộc lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Yên Châu trong thời gian vừa qua cơ bản đã phát huy tốt vai trò trong việc giảm thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết công việc, bảo đảm công khai, minh bạch; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Châu rút ra bài học học kinh nghiệm là:

Một là, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng về đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; xác định công tác cải cách hành chính trong Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, công chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc cải cách hành chính trong Đảng trong toàn Đảng bộ huyện.

Hai là, xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ quan trọng của công tác cải cách hành chính trong Đảng; xây dựng được các quy trình, quy định, hướng dẫn theo từng lĩnh vực cụ thể, rõ ràng, công khai, minh bạch, dễ hiểu, đúng quy định, phù hợp với thực tiễn và giảm thiểu tối đa thời gian thực hiện.  

Ba là, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong Đảng. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác cải cách hành chính và các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng cải cách hành chính trong cơ quan gắn việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hằng năm với đánh giá trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cơ quan.

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Huyện ủy Yên Châu tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong các cơ quan nhà nước các cấp. Xây dựng đội ngũ cán công chức, viên chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt có bản lĩnh, có tâm huyết, khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thử thách, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

Đổi mới quy trình công tác về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; từng bước chuẩn hóa các quy trình công tác của các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm công khai, dân chủ.

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới