Tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Những năm qua, Huyện ủy Yên Châu đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, kịp thời uốn nắn, ngăn ngừa sự suy thoái đạo đức, lối sống của đảng viên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ.

Giọng nữ
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Châu họp triển khai nhiệm vụ.

Đảng bộ huyện Yên Châu có 36 tổ chức cơ sở đảng, 286 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, gần 6.200 đảng viên. Đồng chí Tòng Thế Anh, Bí thư huyện ủy, chia sẻ: Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp; quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về việc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; phân công cấp ủy viên phụ trách địa bàn, lĩnh vực; chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo sát công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý.

Ủy ban kiểm tra các cấp của huyện Yên Châu tích cực tham mưu cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên theo Điều lệ Đảng. Việc thi hành kỷ luật của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục; cơ bản khắc phục tình trạng “nhẹ trên, nặng dưới”, nể nang, né tránh, ngại va chạm, bao che sai phạm ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, mở rộng giám sát thường xuyên, có tác dụng trong việc chủ động phòng ngừa vi phạm; kịp thời phát hiện khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, thiếu sót. Đồng thời, góp phần chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đổi mới phong cách, phương pháp làm việc.

Đồng chí Vì Văn Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, cho biết: Từ năm 2021 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức 23 cuộc kiểm tra đối với các tổ chức cơ sở đảng về việc kiểm tra chấp hành cương lĩnh Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng; việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, nguyên tắc và hoạt động của Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện...

Thực hiện giám sát chuyên đề, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức giám sát 45 cuộc; cấp ủy cơ sở giám sát 57 cuộc đối với các tổ chức đảng, đảng viên về lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm tra chấp hành cương lĩnh Điều lệ Đảng, thực hiện cải cách hành chính, tư pháp, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quản lý, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của đảng viên... Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã xem xét thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức đảng, 54 đảng viên theo thẩm quyền.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng tại Đảng bộ huyện Yên Châu còn một số hạn chế, như: Một số cấp ủy cơ sở thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hiệu quả chưa cao; nội dung kiểm tra, giám sát chưa tập trung những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm; công tác tự kiểm tra của một số cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị chưa chủ động, để kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên...

Khắc phục những tồn tại, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở tiếp tục triển khai kiểm tra, giám sát thường xuyên kết hợp kiểm tra đột xuất, theo chuyên đề và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm; kịp thời nắm tình hình tổ chức đảng, đảng viên, phát hiện vi phạm từ sớm, từ xa, không để vi phạm kéo dài, diễn biến phức tạp; giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng, đảng viên theo quy định; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cán bộ làm công tác kiểm tra...

Bài, ảnh: Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới