Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh

Năm 2023, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tập trung đổi mới công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể. Ảnh: PV

Đảng bộ Khối có 86 tổ chức cơ sở đảng, trong đó 46 đảng bộ cơ sở, 40 chi bộ cơ sở, với 5.099 đảng viên. Ngay từ đầu năm, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối đã tham mưu cho Ban Thường vụ tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc triển khai, thực hiện quy định, quyết định và các văn bản của cấp trên trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Đồng thời, phân công các đồng chí Ủy viên chuyên trách của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối phụ trách các tổ chức cơ sở đảng hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023, đảm bảo nội dung, đối tượng, thời gian theo quy định. Tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng cho 140 đồng chí, là cấp ủy, ủy viên ủy ban kiểm tra và các đồng chí trực tiếp làm công tác kiểm tra, giám sát tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở.

Năm 2023, cấp ủy các cấp đã kiểm tra đối với 47 tổ chức đảng, 73 đảng viên; giám sát đối với 44 tổ chức đảng, 83 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra đối với 26 tổ chức đảng về nội dung thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. Tiến hành giám sát đối với 22 tổ chức đảng và 17 đảng viên. Kết quả các cuộc kiểm tra, giám sát đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh, phòng ngừa từ sớm, từ xa những vi phạm có thể xảy ra.

Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã chủ động, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; xem xét xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Năm 2023, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 5 tổ chức đảng và 6 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 4 tổ chức đảng và 15 đảng viên. Việc xem xét xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm được thực hiện đúng quy trình, thủ tục, hình thức kỷ luật tương xứng với mức độ vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, thể hiện tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng. Ngoài ra, còn giải quyết kịp thời và đúng quy định đối với 15 đơn tố cáo của công dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát còn có mặt hạn chế, như: Một số cấp ủy tổ chức đảng chưa thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên; một số cán bộ, đảng viên là lãnh đạo quản lý đứng đầu cơ quan thiếu tính gương mẫu trong việc chấp hành quy định của ngành, cơ quan, đơn vị; vi phạm quy chế làm việc của cơ quan, chi bộ; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, đạo đức, lối sống phải xem xét xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo, khai trừ và bị truy tố hình sự. Trách nhiệm của ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chưa được quan tâm đúng mức; thực hiện chế độ báo cáo với cấp ủy cấp trên chưa đảm bảo thời gian quy định...

Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2024 và những năm tiếp theo, các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp Đảng bộ Khối tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, bám sát Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết của cấp ủy các cấp về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoàn thành 100% chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024. Tăng cường giám sát thường xuyên, nắm bắt tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giáo dục chính trị, tư tưởng tránh suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, người lao động.

Cùng với đó, kịp thời kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên kể cả cấp ủy viên trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, nhiệm vụ cấp ủy viên, việc chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, các nguyên tắc của Đảng. Kiên quyết và nghiêm minh trong xem xét xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Tiếp nhận và xem xét, giải quyết 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh tổ chức đảng, đảng viên theo thẩm quyền. Kịp thời gửi quyết định, kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát và quyết định thi hành kỷ luật đảng (nếu có) về Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối để nhập hệ thống dữ liệu phần mềm kiểm tra Đảng. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và theo yêu cầu của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa sai phạm. Chấn chỉnh, xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên vi phạm...

Có thể nói, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ các tổ chức đảng cũng như toàn Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Mà Văn Tú (CTV)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới