Kiểm tra, giám sát bảo đảm trọng tâm, trọng điểm

Những năm qua, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thuận Châu làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thuận Châu trao đổi nghiệp vụ.    
Ảnh: Nguyễn Thư

Đồng chí Thào A Tủa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, cho biết: Hằng năm, Ban đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chủ động khảo sát, nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên, tiếp nhận, xem xét, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm và nhiệm kỳ 2020-2025 đúng quy định của Điều lệ Đảng. Chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và các nhiệm vụ được cấp ủy giao. Tham mưu giúp cấp ủy và hướng dẫn tổ chức cơ sở đảng thi hành kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền.

Năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra đối với 2 tổ chức đảng và 6 đảng viên; phối hợp với các cơ quan tham mưu kiểm tra 3 tổ chức đảng và 9 đảng viên. Đảng ủy cơ sở kiểm tra đối với 37 chi bộ và 50 đảng viên. Các chi bộ cơ sở kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên đối với 32 đảng viên. Nội dung kiểm tra về việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; kê khai tài sản thu nhập; quản lý sử dụng đất đai; chi trả các chính sách an sinh xã hội... Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 4 tổ chức đảng và 19 đảng viên. Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở tiến hành kiểm tra đối với 32 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Qua kiểm tra, đã thi hành kỷ luật đối với 84 đảng viên. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thi hành kỷ luật 15 đảng viên; Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 5 đảng viên; Ủy ban kiểm tra đảng ủy thi hành kỷ luật 25 đảng viên; các chi bộ thi hành kỷ luật 39 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu về chính sách dân số - KHHGĐ; liên quan đến ma túy; vi phạm khi tham gia giao thông; vi phạm đạo đức lối sống; thiếu trách nhiệm trong chấp hành quy định của pháp luật về đất đai; vi phạm chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép; vi phạm công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, sử dụng đất đai, tham ô tài sản.

Cùng với đó, cấp ủy các cấp và ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện giám sát thường xuyên thông qua việc giám sát trực tiếp tại các kỳ họp ban chấp hành, ban thường vụ; hội nghị giao ban với các tổ chức cơ sở đảng; qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình cuối năm và giám sát gián tiếp qua báo cáo của các tổ chức đảng, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội... Qua giám sát, cấp ủy cấp trên chủ động nắm tình hình và đánh giá đúng hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra.

Trao đổi về nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thuận Châu, cho biết thêm: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình của cấp ủy năm 2024 theo quy định của Đảng. Theo dõi, nắm bắt tình hình của các tổ chức đảng và đảng viên để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên theo thẩm quyền. Tham mưu cho cấp ủy giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Hướng dẫn cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở chuyên môn, nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, đảm bảo quy trình đúng quy định của Điều lệ Đảng...

Công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ huyện Thuận Châu đã góp phần tích cực ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội đảng các cấp.

Hồng Luận
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới