Tiếp tục thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Những năm qua, các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Tiếp tục thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, các cấp, các ngành, địa phương triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC); nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức của người đứng đầu đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN, TC. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nghiêm các quy định về công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình của các đơn vị; kiểm soát hiệu quả tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo gắn với hoạt động quản lý nhà nước của các đơn vị trong công tác PCTN, TC; phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi, vụ việc, vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định pháp luật; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân trong công tác PCTN, TC. Phát huy vai trò và trách nhiệm của cơ quan thông tin, báo chí, phát thanh và truyền hình trong việc đẩy mạnh tuyên truyền PCTN, TC tại địa phương.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng; trong đó thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động; xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; thực hiện các quy định về kiểm soát xung đột lợi ích; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác; cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; trách nhiệm giải trình của đơn vị.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức. Người đứng đầu phải xác định công tác PCTN, TC là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên tại cơ quan, đơn vị, gương mẫu, quyết liệt, xử lý nghiêm minh, triệt để các hành vi, vụ việc tham nhũng. Nghiêm túc thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân công quản lý, phụ trách. Cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCTN, TC gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; tăng cường việc kiểm tra nội bộ để chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực; đặc biệt là việc phòng, chống, phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt” trong thực thi nhiệm vụ.

Thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trong đó tập trung vào một số lĩnh vực, như: quản lý ngân sách; quản lý đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản; cấp phép đầu tư, đầu tư xây dựng; tuyển dụng, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện các chế độ, chính sách. Qua thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, giữ vững ổn định chính trị, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc thực hiện vai trò phản biện, giám sát nhằm nâng cao ý thức trong đấu tranh PCTN, TC; phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan, tổ chức, đơn vị có dấu hiệu tham nhũng; khuyến khích sự tham gia của nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng.

 

Ngọc Thuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới