Tiếp tục cải thiện tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công

Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Các chủ đầu tư đã có nhiều nỗ lực, cố gắng tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2024, nhất là đối với các dự án quan trọng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Các sở, ngành và các địa phương trong tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tăng cường công tác quản lý, giám sát đầu tư trên địa bàn.

Giọng nữ

Theo báo cáo của Cục Thống kê, dự tính tổng vốn đầu tư thực hiện tháng 5 của toàn tỉnh đạt 311 tỷ đồng, tăng 5,58% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư thực hiện đạt 1.270,2 tỷ đồng bằng 33,08% kế hoạch năm, trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước thực hiện 1.052,97 tỷ đồng; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện ước thực hiện 217,2 tỷ đồng.

Để phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt kết quả cao nhất, các sở, ngành và các địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 22/3/2024 về việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò, ý nghĩa của đầu tư công đối với phát triển kinh tế - xã hội. Xác định giải ngân đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, cần phải tập trung ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác giải ngân. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và các cấp chính quyền địa phương phải coi việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch đã được giao là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Các cấp, ngành, địa phương chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, rà soát từng dự án cụ thể, nhất là các dự án khởi công mới; kiểm soát chặt chẽ sự cần thiết, quy mô từng dự án theo đúng quy hoạch, mục tiêu đã được duyệt, bảo đảm hiệu quả đầu tư và kết quả đầu tư của từng dự án, nâng cao chất lượng công tác lựa chọn tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án. Thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xử lý thủ tục về đầu tư công.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về đất đai, tài nguyên; thực hiện tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng. Chủ động rà soát điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, còn thiếu vốn theo quy định của pháp luật.

Phong Lưu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới