Hội nghị đánh giá thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 24/5, các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, Kết luận số 94-KL/TU của BCH Đảng bộ tỉnh; Kết luận số 335-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Hội nghị đánh giá thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 21/1/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, nhiều chỉ tiêu của nghị quyết triển khai đạt kết quả cao. Tỷ lệ nhân lực qua đào tạo trong toàn nền kinh tế của tỉnh đạt 59,04%; trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 64,07%; công nghiệp, xây dựng chiếm 17,94%; thương mại, dịch vụ chiếm 17,99% trong tổng số lao động xã hội.

Đến năm 2022, có 60,97% số trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia; toàn tỉnh đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, THCS và xóa mù chữ mức độ 2; có 97,06% số cán bộ, công chức và 68% số viên chức cấp tỉnh, huyện có trình độ đại học và trên đại học...

Đồng chí Tráng Thị Xuân báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU và Kết luận số 94-KL/TU.

Thực hiện Kết luận số 94-KL/TU ngày 23/1/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, các quy hoạch phát triển du lịch được lập và triển khai phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nhiều sản phẩm du lịch tiêu biểu được hình thành... Khu du lịch quốc gia Mộc Châu hoàn thành 16/20 tiêu chí theo quy định của Luật Du lịch; vùng lòng hồ thủy điện Sơn La được đề xuất đưa vào quy hoạch hệ thống du lịch quốc gia thời kỳ 2021-2030. Năm 2022, khách du lịch đến Sơn La đạt 3,3 triệu lượt, doanh thu xã hội đạt gần 3.000 tỷ đồng..., cơ bản đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Đồng chí Đinh Thị Bích Thảo báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 335-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thực hiện Kết luận số 335-KL/TU ngày 26/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Sơn La giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững", Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án; đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Năm 2022, toàn tỉnh có 57,5% số bản, tổ dân phố văn hóa; 98% đơn vị, cơ quan, trường học văn hóa, tăng 8% so với năm 2020. Các thiết chế văn hóa, các di tích lịch sử đã được đầu tư xây dựng, trùng tu tôn tạo, góp phần phục vụ phát triển du lịch của địa phương...

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện các nghị quyết và kết luận, như: Các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong thực thi công vụ; chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công tác phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững; công tác quy hoạch, kế hoạch và nguồn lực đầu tư cho phát triển du lịch... Đồng thời, đề xuất một số chỉ tiêu đảm bảo phù hợp với tình hình mới. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trọng tâm là tăng cường nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài; từng bước thực hiện chuẩn hoá, hiện đại hoá cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo các cấp học. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt công tác thông tin thị trường; hỗ trợ, giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động vùng nông thôn, vùng đồng bằng dân tộc thiểu số…

Đồng chí Lò Minh Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Đối với Kết luận số 94-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào du lịch; chính sách đặc thù cho Khu du lịch quốc gia Mộc Châu theo đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Tăng cường chuyển đổi số; quản lý thực hiện quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, phát triển du lịch; tập trung triển khai thực hiện các dự án, đề án đã được phê duyệt. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng bá, xây dựng thương hiệu, hình ảnh du lịch Sơn La; phát huy hiệu quả thương hiệu du lịch “Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới”...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Đề án "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Sơn La giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững", gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết, kết luận các hội nghị TW khóa XIII, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc. Tăng cường xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế. Tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giá trị lịch sử của các di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh...

Thanh Huyền, Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới