Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử vô cùng trọng đại, mở ra trang sử mới của dân tộc Việt Nam.

Báo Sơn La