Công tác chuyển đổi số ở Sốp Cộp

Thực hiện chương trình chuyển đổi số, huyện Sốp Cộp đã triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, bước đầu đạt một số kết quả, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội trên địa bàn phát triển.

Báo Sơn La