Hội nghị thông tin chuyên đề bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyên đề "Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa theo tinh thần Nghị quyết XIII của Đảng"

Ngày 23/4, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyên đề "Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa theo tinh thần Nghị quyết XIII của Đảng".

Báo Sơn La