Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW

Ngày 22/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”.

Báo Sơn La