Ủy ban Dân tộc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Sơn La

LTS: Ngày 01/2/2024, Ủy ban Dân tộc đã có Công văn số 207/UBDT-CSDT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La về việc trả lời các kiến nghị của cử tri tỉnh Sơn La trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Báo Sơn La trích đăng nội dung trả lời một số kiến nghị, như sau:

Kiến nghị của cử tri: “Kiến nghị ban hành tài liệu bài giảng đào tạo năng lực cộng đồng và cán bộ triển khai Tiểu dự án 4, Dự án 5 của Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi về “Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai chương trình ở các cấp, để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện”.

Ủy ban Dân tộc trả lời: Ngày 8/12/2023, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 951/QĐ-UBDT về phê duyệt ban hành Đợt 1 (16 chuyên đề) của Bộ tài liệu đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ triển khai chương trình ở các cấp thuộc Tiểu dự án 4, Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025.

Kiến nghị của cử tri: “Kiến nghị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung 7 bản thuộc thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, vào danh sách tổ, bản thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ để tỉnh Sơn La triển khai các chính sách đối với đồng bào vùng DTTS.

Ủy ban Dân tộc trả lời: Ủy ban Dân tộc đã hoàn thành việc tổng hợp 7 bản thuộc thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, vào danh sách tổ, bản thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định. Hiện nay, Ủy ban Dân tộc đã tiến hành thực hiện theo quy định như: Xin ý kiến của địa phương, xin ý kiến các bộ, ngành có liên quan. Ủy ban Dân tộc sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định sau khi hoàn thiện hồ sơ. Dự kiến sẽ trình trong quý I năm 2024.

Kiến nghị của cử tri: “Kiến nghị trình Chính phủ phê duyệt bổ sung dân tộc Dao; dân tộc Lào của tỉnh Sơn La vào danh sách nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó khăn do có đủ các điều kiện theo Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 14/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025 để bảo đảm tính công bằng trong thực hiện chính sách”.

Ủy ban Dân tộc trả lời: Tại Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 14/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025, theo đó dân tộc còn gặp nhiều khó khăn gồm 32 dân tộc, trong đó có dân tộc Dao và dân tộc Lào. Ngoài ra, căn cứ Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 và Điều 59, Thông tư số 02/2023/TT-UBDT ngày 21/8/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 thì nội dung này thuộc UBND tỉnh Sơn La nghiên cứu, thực hiện.

Phong Lưu (TH)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới