Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của mỗi đảng viên và toàn xã hội

Năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh luôn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; tích cực đấu tranh, phản bác những luận điệu thù địch, sai trái với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tăng cường khối đoàn kết, thống nhất tư tưởng trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Hội nghị Ban Chỉ đạo 35 tỉnh.

Thời gian qua, các thế lực thù địch và bọn phản động thông qua các đài phát thanh bằng tiếng dân tộc thiểu số ở nước ngoài và sử dụng các trang mạng xã hội (Youtube, Facebook) triệt để lợi dụng vấn đề “dân tộc, tôn giáo”, thường xuyên đăng tải, phát tán các video, clip có nội dung tuyên truyền, kích động tư tưởng ly khai, tự trị nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc. Trong đó, đáng chú ý là hoạt động tuyên truyền lập “Nhà nước Mông”. Số đối tượng liên quan đến hoạt động lập “Nhà nước Mông” đã được đấu tranh, khai thác, bóc gỡ, quản lý chặt chẽ. Công an tỉnh đã chỉ đạo đấu tranh quyết liệt đối với tổ chức “Bà Cô Dợ”.

Bám sát chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã tham mưu, xây dựng, triển khai, thực hiện hiệu quả Đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2022 - 2025”. Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030”; quy chế phối hợp hoạt động giữa các lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Công an xã Chiềng Muôn, huyện Mường La hướng dẫn nhân dân sử dụng các dịch vụ trên internet

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh đã đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đoàn thanh niên tỉnh Sơn La đã duy trì và thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Bảo vệ nền tảng tư tưởng”, “Gương thanh niên tiên tiến làm theo lời bác”. Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo tổ chức 1.156 buổi thông tin, tuyên truyền chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo cho hơn 51.000 lượt người. Trường Chính trị tỉnh đưa chuyên đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào giảng dạy trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề: “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn hiện nay - Thực trạng và giải pháp”.

Đồng thời, tỉnh đã tổ chức Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 với 380 tác phẩm dự thi. Tổ chức tập huấn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trang bị kiến thức, kỹ năng viết tin, bài đấu tranh phản bác; cách thức nhận diện và xử lý tin giả, thông tin sai sự thật trên internet, mạng xã hội và công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Các cơ quan chức năng chủ động kiểm soát hơn 21.020 lượt các trang mạng xã hội, các trang báo điện tử. Phát hiện, xử lý, xác minh 48 tin liên quan đến ANTT trên địa bàn tỉnh. Phát hiện, xác minh, xử lý 64 vụ, 65 đối tượng có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, thông tin chưa được xác thực, kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên không gian mạng.

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường nắm tư tưởng, dư luận xã hội. Chỉ đạo lan tỏa những thông tin tích cực, gương người tốt, việc tốt; đăng tải các tin, bài, tham gia bình luận, đấu tranh, phản bác lại thông tin sai trái, xuyên tạc, sai sự thật trên không gian mạng. Các cơ quan báo chí bám sát nhiệm vụ chính trị, mở chuyên trang, chuyên mục, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thiếu khách quan, các luận điệu xuyên tạc trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua đó, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được nâng lên; các vấn đề phức tạp dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, góp phần xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Cán bộ đoàn lan tỏa cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội.

Năm 2024, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận, chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ; nâng cao sức “đề kháng”, chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, nắm bắt, điều tra dư luận xã hội trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội đối với các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, phân tích, đánh giá, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, giải quyết đúng đắn, kịp thời các vấn đề nổi cộm, bức xúc, phức tạp, những vấn đề nhân dân quan tâm ngay từ cơ sở. Tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp để nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch.

Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thấy rõ tính hai mặt của internet và mạng xã hội; nhận diện các thủ đoạn, nội dung thông tin xấu, độc, tính chất nguy hại của nó đối với cá nhân và xã hội. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng internet, mạng xã hội để thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chia sẻ, bình luận thông tin tích cực, chính thống liên quan đến tỉnh. Thường xuyên phối hợp tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế, xã hội; quốc phòng, an ninh, thông tin đối ngoại, công tác xây dựng Đảng... của tỉnh với các cơ quan báo chí và một số tỉnh, thành phố.

Minh Khánh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới