Sông Mã xây dựng gia đình văn hóa

Những năm qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa được huyện Sông Mã quan tâm chỉ đạo thực hiện và tạo được chuyển biến tích cực. Các gia đình gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, đề cao tinh thần đoàn kết, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của xã hội.

Báo Sơn La