Kỷ niệm 58 năm thành lập Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (16/9/1965 – 16/9/2023): Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, gương mẫu, đổi mới phương thức lãnh đạo trong công tác xây dựng Đảng

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiền thân là Đảng ủy Dân Chính Đảng quanh tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập tại Quyết nghị số 54-QN/TU ngày 16/9/1965.

Lê Hồng Chương

Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh  tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

 

Ngày 10/1/1978, Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 106-QĐ/TU về việc giải thể Đảng ủy Dân Chính Đảng quanh tỉnh Sơn La, chuyển giao các chi bộ, đảng bộ về trực thuộc Thị ủy Sơn La (nay là Thành ủy Sơn La).

Thi hành Quyết định số 12-QĐ/TW ngày 8/11/1982 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và hướng dẫn số 2156-TC/TW của Ban Tổ chức Trung ương về hệ thống chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan tỉnh, thành phố. Ngày 1/4/1986, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 576/NQ-TU về việc thành lập Đảng ủy Chính Dân Đảng tỉnh Sơn La trực thuộc Tỉnh ủy.

Thực hiện Hướng dẫn số 14- HD/TCTW ngày 22/11/2002 của Ban Tổ chức Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Đảng ủy Khối cơ quan Chính Dân Đảng thuộc tỉnh, thành ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định đổi tên Đảng ủy Chính Dân Đảng tỉnh Sơn La thành Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Sơn La. Đến năm 2003, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh được thành lập trên cơ sở tách ra từ Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng, theo Quyết định số 614-QĐ/TU ngày 18/12/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đáp ứng chức năng, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, theo Quy định số 293-QĐ/TW ngày 23/3/2010 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố; Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Sơn La được đổi tên thành Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Sơn La.

Ngày 11/9/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định 717-QĐ/TU về sắp xếp, kiện toàn Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh. Trên cơ sở đó, 2 đảng bộ sáp nhập thành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Ngày 18/3/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định 1159-QĐ/TU đổi tên Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh thành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Đoàn công tác của Đảng ủy Khối CCQ và DN tỉnh làm việc tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La.

Trải qua 58 năm xây dựng và phát triển, cùng với sự phát triển của Đảng bộ tỉnh Sơn La, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh luôn phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, gương mẫu, đổi mới phương thức lãnh đạo, tham mưu ban hành các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đến nay, Đảng bộ Khối có 86 tổ chức cơ sở Đảng, 5.087 đảng viên; có 2 tổ chức đoàn thể trực thuộc (Đoàn Khối và Hội Cựu chiến binh Khối). Tổng số cấp ủy viên cơ sở là 552 đồng chí, có 66 đồng chí bí thư cấp ủy là trưởng hoặc phó các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, 20 đồng chí Bí thư là chủ doanh nghiệp, 5 đồng chí Bí thư là trưởng hoặc phó phòng các ban Đảng trực thuộc Tỉnh ủy; 382 đồng chí có trình độ cao cấp, cử nhân lý luận chính trị. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, gồm 13 cơ quan Đảng, MTTQ, tổ chức chính trị xã hội; 35 cơ quan hành chính Nhà nước: 23 đơn vị sự nghiệp; 17 doanh nghiệp.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn chú trọng giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động gắn với đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa".

Thường xuyên đổi mới hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ đảng viên về tầm quan trọng của công tác xây dựng đảng, tạo sự thống nhất nhận thức, tư tưởng, ý chí và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng công trình thanh niên "Sân chơi cho thiếu nhi" năm 2023 cho xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai.

Nhất là, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025, với 9 mục tiêu, nhiệm vụ; 2 nội dung đột phá và 6 nhiệm vụ trọng tâm. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện, có 8 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, còn một chỉ tiêu đảm bảo thực hiện đúng tiến độ; qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Hằng năm, có 90% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 80% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% cấp ủy trong doanh nghiệp làm tốt công tác phối hợp Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước. 100% tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên được nghiên cứu học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ năm 2020 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức 12 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 722 quần chúng ưu tú; 9 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 488 đảng viên mới; 6 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho 453 cấp ủy viên cơ sở; 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho giáo viên các trường học có tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối; 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đoàn cơ sở.

Công tác cái cách hành chính Đảng nhiều đổi mới, đã tích hợp sổ tay điện tử về công tác tổ chức xây dựng Đảng và đăng trên trang Thông tin điện tử của Đảng bộ Khối, giúp các tổ chức Đảng giảm thiểu thời gian, thủ tục hành chính trong công tác xây dựng Đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giám sát chuyên đề đối với 12 tổ chức đảng và 7 đảng viên; chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở giám sát đối 59 tổ chức đảng và 139 đảng viên. Qua giám sát, không có tổ chức đảng, đảng viên nào có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Một buổi sinh hoạt Chi bộ Công ty Điện lực Sơn La.

Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trong sạch, vững mạnh toàn diện. Ban Thường vụ Đảng bộ Khối tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy theo hướng chủ động, sáng tạo đi đôi với hoạt động giám sát thường xuyên của cấp ủy, đảm bảo khoa học, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, quản lý.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp; các nghị quyết, chỉ thị chuyên đề của Trung ương và của Tỉnh. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh việc thực hiện công tác tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết nội bộ, tiếp tục đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ.

Tăng cường công tác quản lý đảng viên; thực hiện tốt việc phát triển đảng viên, chú trọng phát triển đảng viên là người lao động trong doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xem xét, giải quyết 100% đơn thư tố cáo, khiếu nại tổ chức đảng, đảng viên theo thẩm quyền.

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới