Khai mạc huấn luyện tự vệ năm 2024

Ngày 6/6, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã khai mạc huấn luyện tự vệ năm 2024.

Giọng nam
Khai mạc huấn luyện tự vệ năm 2024.

Trong 7 ngày (từ 6-12/6), 63 cán bộ, chiến sĩ tự vệ thuộc các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Báo Sơn La, được nghiên cứu các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước hiện nay; dân quân tự vệ tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quân sự quốc phòng, quân sự ở địa phương, cơ quan, tổ chức; nhận thức mới, tu duy mới về quốc phòng Việt Nam trong tình hình mới…

Các đại biểu dự khai mạc huấn luyện.
Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới