Nâng cao công tác quản lý nhà nước về hoạt động tư pháp

Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, Sở Tư pháp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tăng cường pháp chế, quản lý xã hội bằng pháp luật, góp phần vào các kết quả, thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Cán bộ Sở Tư pháp phát tài liệu tuyên truyền PBGDPL cho nhân dân xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã.

Bà Trần Thị Minh Hòa, Giám đốc Sở Tư pháp, thông tin: Lĩnh vực tư pháp rộng, toàn diện ở mọi lĩnh vực. Thực hiện nhiệm vụ là “người gác cổng” về các vấn đề pháp lý, Sở đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tư pháp; chương trình công tác tư pháp và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh để tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và hoàn thiện khá toàn diện các văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực.

Thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc đã phối hợp hướng dẫn các sở, ban, ngành thực hiện quy trình xây dựng nghị quyết, quyết định của HĐND, UBND tỉnh. Công tác thẩm định văn bản QPPL được nâng cao về chất lượng. Năm 2023, đơn vị đã tiếp nhận và thẩm định 5 đề nghị xây dựng nghị quyết, 85 dự thảo văn bản QPPL của tỉnh; tham gia bằng văn bản đối với 72 dự thảo văn bản của Trung ương và 169 dự thảo văn bản QPPL của địa phương. Đề xuất với UBND tỉnh xem xét, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chỉ đạo, điều hành; ban hành kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

Năm 2023, Sở Tư pháp đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành các kế hoạch tổ chức thực hiện công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Kiểm tra việc thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Qua công tác kiểm tra đã kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế của đơn vị được kiểm tra. Trong năm, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước đã tham gia hoạt động tố tụng 790 vụ việc, đại diện ngoài tố tụng 87 vụ việc; truyền thông về trợ giúp pháp lý tại 107 lượt xã nghèo và 70 bản đặc biệt khó khăn, với 10.859 người tham dự; phát miễn phí 18.060 tờ gấp pháp luật cho nhân dân tự tìm hiểu.

Sở tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) và kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Duy trì hoạt động Trang thông tin PBGDPL tỉnh Sơn La. Đặc biệt, đã tổ chức thành công Hội thi báo cáo viên pháp luật và tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng. Phối hợp với tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) tổ chức Hội nghị tuyên truyền PBGDPL tại khu vực biên giới bằng 2 thứ tiếng. Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp tổ chức 5.681 cuộc tuyên truyền pháp luật với 478.472 lượt người tham gia; tổ chức 26 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 10.820 lượt người tham gia. Phát miễn phí 307.252 tờ gấp pháp luật để nhân dân tự tìm hiểu. Duy trì hoạt động 2.291 tổ hòa giải, với 14.234 hòa giải viên; tiếp nhận 2.223 vụ; trong đó, hòa giải thành công 1.907 vụ việc, đạt tỷ lệ 86%. Qua đó, giải quyết kịp thời các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ xảy ra trong cộng đồng dân cư, góp phần hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp tại cơ sở.

Bên cạnh đó, việc tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật, quản lý về xử lý vi phạm hành chính từng bước đi vào nền nếp và hoạt động hiệu quả. Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hộ tịch, quốc tịch; chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường nhà nước; công tác đối ngoại hợp tác trên lĩnh vực tư pháp; công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; cải cách hành chính, cải cách tư pháp và công tác khác được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ.

Nâng cao công tác quản lý nhà nước về hoạt động tư pháp, Sở Tư pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện cải cách hành chính; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp; đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng ý thức sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật của cán bộ và nhân dân.

Bài, ảnh: Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới