Điều tra dư luận xã hội kết quả học và làm theo Bác

Sau 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức điều tra dư luận xã hội để có những thông tin trung thực, khách quan phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân về kết quả học tập và làm theo Bác.

Giọng nữ
Điều tra dư luận xã hội sau 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị. 

Từ ngày 7-15/5/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức điều tra dư luận xã hội bằng hình thức trực tiếp tại 10 xã, thuộc 5 huyện: Mộc Châu; Mai Sơn, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Bắc Yên và 27 cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố. Đối tượng điều tra là cán bộ, công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; cán bộ hưu trí; công nhân; nông dân; trí thức, tiểu thương, giáo viên, học sinh, sinh viên và các thành phần khác... Số phiếu phát ra là 1.500 phiếu; số phiếu thu về 1.500 phiếu, đạt 100%.

Kết quả điều tra cho thấy, qua 3 năm triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW, nhờ sự quan tâm của cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơ sở, sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh đã chuyển biến rõ nét, có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ và phát huy tác dụng tích cực trong cuộc sống.

Các nội dung xin ý đánh giá về hiệu quả các việc làm trong quá trình thực hiện Kết luận 01-KL/TW thời gian qua đều được người dân đánh giá cao  (trên 80% ý kiến đánh giá tốt hơn). Trong đó, công tác thông tin tuyên truyền được quan tâm, chú trọng thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức phong phú; tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Kết luận 01-KL/TW, các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm; công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống những biểu hiện “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đều được người dân đánh giá cao (88% ý kiến trả lời tốt hơn).

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương (sinh hoạt chi bộ, kế hoạch, chương trình hành động, tiêu chí thi đua...); tuyên truyền lan tỏa sâu rộng về những cách làm hay, tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có 88% ý kiến trả lời tốt hơn.

Công tác tuyên truyền đã giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động; tạo sự phấn khởi, sự đồng thuận, tin tưởng trong Đảng, trong nhân dân, nâng cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên với xã hội và nhiệm vụ được giao.

Tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị ngày càng chuyển biến tích cực, góp phần khẳng định sự cần thiết tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là việc bảo đảm thực hiện các bước “học tập”, “làm theo Bác” và “nêu gương” cả trong công việc và cuộc sống hằng ngày.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt việc phòng, chống 27 biểu hiện “suy thoái” về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở đơn vị, địa phương, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Qua điều tra, người dân đánh giá cao về: Đạo đức, lối sống; ý thức, tinh thần trách nhiệm trong công việc; ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương; phong cách làm việc; tính gương mẫu; tinh thần phục vụ nhân dân và phát huy dân chủ… của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Đánh giá về những hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai, thực hiện, đa số các ý kiến cho rằng, công tác tự phê bình và phê bình còn hình thức. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận có nơi chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa sát thực tế. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên.

Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới những hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện được người dân cho là do: Những thành phần suy thoái về đạo đức, lối sống, tham ô, tham nhũng, lãng phí, “lợi ích nhóm” phần lớn là cán bộ, đảng viên, người có chức, có quyền; có không ít trường hợp, người đứng ra hô hào, phát động, hoặc đứng trên bục giảng về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là người chưa tiêu biểu, chưa gương mẫu, thậm chí còn có sai phạm về đạo đức, lối sống

Trên cơ sở kết quả điều tra, cũng như trao đổi trực tiếp với người dân trong quá trình tổ chức điều tra; căn cứ vào những kết quả đạt được, cũng như những hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục triển khai, thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Phạm Đào (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới