Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

Ngày 28/11, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư; đánh giá 2 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 – 2025.

Báo Sơn La