Sơn La học và làm theo lời Bác

Thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa rộng khắp, trở thành nhiệm vụ thường xuyên, tự giác của cấp ủy, chính quyền các cấp, của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo động lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN.

Báo Sơn La