Yên Châu phát triển đa dạng các loại cây ăn quả

Những năm gần đây, huyện Yên Châu tập trung phát triển cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa mang tính bền vững, kết hợp đưa các loại cây trồng mới vào sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân. 

Báo Sơn La