Vân Hồ xây dựng thương hiệu các sản phẩm OCOP

Thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, những năm qua, huyện Vân Hồ đã hướng vào các sản phẩm thế mạnh, đặc trưng của từng địa phương, góp phần nâng cao giá trị, chất lượng và thương hiệu sản phẩm.  

Báo Sơn La