Tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Những năm qua, chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã trở thành “đòn bẩy” giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh phát triển sản xuất kinh doanh, khẳng định thương hiệu, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm.

Báo Sơn La