Sông Mã tập trung chăm sóc nhãn xuất khẩu

Hiện nay, huyện Sông Mã có 10.700 ha cây ăn quả, trong đó, 7.500 ha nhãn, sản lượng hằng năm đạt trên 70.000 tấn quả. Thời điểm này, các hợp tác xã và người trồng nhãn đang tập trung chăm sóc diện tích nhãn, phục vụ xuất khẩu niên vụ 2024.

Báo Sơn La