Sông Mã tập trung chăm sóc lúa xuân

Thời điểm này, trên các cánh đồng ở huyện Sông Mã, bà con nông dân đang làm cỏ, cấy dặm và bón thúc cho lúa vụ xuân. 

Báo Sơn La