Phát triển vùng cây ăn quả đặc sản, giá trị kinh tế cao

Sơn La là một trong những địa phương có diện tích cây ăn quả lớn của cả nước, với gần 85.000 ha; sản lượng quả đạt trên 453.550 tấn/năm. Những năm qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh chú trọng phát triển cây ăn quả gắn với sản xuất an toàn, áp dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, tạo sản phẩm có lợi thế cạnh tranh; đưa sản phẩm nông nghiệp phát triển bền vững.

Báo Sơn La