Hiệu quả nguồn vốn vay

Những năm qua, nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường La, hàng nghìn lượt hộ dân xã Ngọc Chiến đã có thêm vốn đầu tư phát triển kinh tế, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo trên địa bàn.

Báo Sơn La