Sử dụng tài khoản VNeID đăng nhập dịch vụ công

Từ ngày 1/7/2024, phần mềm dịch vụ công trực tuyến VNeID thống nhất là phần mềm duy nhất được sử dụng khi truy cập cổng dịch vụ công Bộ Công an hay các cổng dịch vụ công của tỉnh, thành phố, mang tới nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp.

Báo Sơn La