Sốp Cộp triển khai nhiều giải pháp về bảo vệ môi trường

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, những năm qua, huyện Sốp Cộp đã triển khai nhiều mô hình, huy động nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ, tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Báo Sơn La