Mai Sơn nỗ lực giảm nghèo

Trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Mai Sơn đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để giảm nghèo bền vững. Hàng năm, giảm trên 2% hộ nghèo; đời sống nhân dân từng bước được nâng cao, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Báo Sơn La