Động lực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thực hiện lời Bác Hồ dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, những năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT tỉnh đã đi vào chiều sâu và phát triển rộng khắp, là động lực cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Báo Sơn La