Yên Châu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở

Ngày 17 tháng 05 năm 2019

Nhằm tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy ở cơ sở, Huyện ủy Yên Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ theo hướng cụ thể, thiết thực và sát thực tế.Một buổi sinh hoạt Chi bộ Ban Tuyên giáo huyện ủy Yên Châu.


Đảng bộ Yên Châu hiện có 57 chi, đảng bộ cơ sở, với 269 chi bộ trực thuộc, 5.826 đảng viên. Những năm trước, nền nếp, nội dung và hình thức sinh hoạt của không ít chi bộ ở Yên Châu còn hạn chế, nội dung sinh hoạt nghèo nàn, đơn điệu, chỉ bàn việc chuyên môn mà xem nhẹ công tác Đảng, đặc biệt là tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình, công tác quản lý đảng viên còn hạn chế... Từ sau Hội nghị cán bộ của tỉnh quán triệt, triển khai Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương (khóa X), Nghị quyết 18-NQ/TU ngày 9/5/2007 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ (khóa XII) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ huyện ủy Yên Châu đã quán triệt, triển khai đến các tổ chức đảng và đảng viên; ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai ở cơ sở; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương và Nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh uỷ gắn với thực hiện các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, chức năng, nhiệm vụ các tổ chức cơ sở đảng; rà soát, bổ sung quy chế làm việc; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc duy trì và tổ chức thực hiện.


Ban Thường vụ huyện ủy đã thành lập các đoàn công tác, phân công ủy viên và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các ban xây dựng Đảng khảo sát, đánh giá tình hình sinh hoạt chi bộ, tìm nguyên nhân hạn chế, yếu kém để đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng chi bộ; yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt một cách thiết thực, phù hợp; nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ cấp ủy, nhất là các đồng chí bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ. Hằng năm, mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, trình độ lý luận chính trị cho các đồng chí là bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở. Đến nay, phần lớn đội ngũ bí thư chi bộ cơ sở của huyện đều đạt chuẩn về trình độ công tác Đảng, công tác chuyên môn, có khả năng quy tụ, tập hợp đảng viên, chủ động điều hành các buổi sinh hoạt đúng quy định của Điều lệ Đảng.


Cùng với hướng về cơ sở, Ban Thường vụ huyện ủy đã chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ cho bí thư chi bộ, phó bí thư, chi ủy viên. Ủy ban Kiểm tra, Ban Tổ chức huyện ủy; các chi bộ, đảng bộ cơ sở thực hiện nghiêm kế hoạch kiểm tra, giám sát, bảo đảm duy trì nền nếp sinh hoạt chi uỷ, chi bộ; đảng viên tham gia sinh hoạt ở cơ quan, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang đạt tỷ lệ cao; một số cấp uỷ phân công cấp ủy viên phụ trách đơn vị, địa bàn, định kỳ trực tiếp dự sinh hoạt với cấp ủy cơ sở và chi bộ. Số chi bộ sinh hoạt đủ 12 kỳ/năm đạt trên 96%; không có chi bộ sinh hoạt dưới 6 kỳ/năm; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt hằng tháng từ 80-95%; đảng viên vắng mặt đều có lý do chính đáng. Hình thức sinh hoạt cũng được đổi mới theo hướng thiết thực, dành nhiều thời gian để kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết tháng trước, thảo luận thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tiếp theo, phát huy tích cực vai trò lãnh đạo của chi bộ và trách nhiệm của đảng viên trước công việc của địa phương, như: Phát triển kinh tế; xây dựng nông thôn mới; chuyển dịch cơ cấu kinh tế; áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; bảo đảm vệ sinh môi trường; an toàn giao thông; đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng, tạo nguồn phát triển đảng viên ở khu dân cư; quản lý chặt chẽ đảng viên đi làm ăn xa...


Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có tác dụng to lớn trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Huyện ủy Yên Châu đang tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW và Nghị quyết 18-NQ/TU về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; chỉ đạo các tổ chức Đảng cơ sở rà soát, đánh giá, kiện toàn bí thư chi bộ có năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; coi trọng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp uỷ viên; tăng cường công tác kiểm tra các cấp uỷ cơ sở và tổ chức Đảng thi hành Điều lệ Đảng...


Tìm kiếm theo ngày