Xây dựng Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trong sạch, vững mạnh

Ngày 16 tháng 09 năm 2020

                          

Nguyễn Trung Khải             

Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

             


Đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

tặng hoa Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa IX.

             

55 năm qua, cùng với sự phát triển của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ Khối các Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh luôn phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, gương mẫu, đổi mới phương thức lãnh đạo trong công tác tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đề ra chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng. Các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên qua các thời kỳ không ngừng vượt qua khó khăn, thử thách, vững bước đi lên, viết tiếp trang sử vàng của Đảng bộ trong hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển.

             


Đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy trao Quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về sắp xếp,

kiện toàn Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

             

Cách đây 55 năm, ngày 16/9/1965, Ban Thường vụ tỉnh ủy ra Quyết nghị số 54/QN-TU về việc thành lập Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh. Đảng bộ ra đời giữa thời điểm không quân Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc rất ác liệt, Sơn La là một địa bàn trọng điểm bị bắn phá. Do đó, việc thành lập Đảng bộ có ý nghĩa chính trị sâu sắc, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh hoàn thành vai trò lãnh đạo các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ vừa chiến đấu chống cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, vừa tích cực sản xuất, ổn định đời sống nhân dân và chi viện cho tiền tuyến đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Qua 5 kỳ đại hội, đến năm 1978, Đảng bộ giải thể (theo Quyết định số 106-QĐ/TU ngày 10/1/1978 của Tỉnh ủy); các chi bộ, đảng bộ chuyển giao về trực thuộc Thị ủy Sơn La (nay là Thành ủy Sơn La).

             

Xuất phát từ yêu cầu nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong khối cơ quan tỉnh, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho Thị ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở khối các cơ quan tỉnh, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong tình hình mới; thi hành Quyết định số 12-QĐ/TW ngày 8/11/1982 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 2156-TC/TW của Ban Tổ chức Trung ương về hệ thống chỉ đạo của Đảng bộ cơ quan tỉnh, thành phố, ngày 1/4/1986, Ban Thường vụ tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 576/NQ-TU về thành lập lại Đảng bộ Chính Dân Đảng tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy. Để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, năm 2010, Đảng bộ được đổi tên thành Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh.

             

Thực hiện Kết luận số 34-KL/TW về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại phiên họp ngày 18/5/2018 về ban hành Đề án“Sắp xếp, kiện toàn Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh”, ngày 11/9/2018, Ban Thường vụ tỉnh ủy ban hành Quyết định số 717- QĐ/TU về “Sắp xếp, kiện toàn Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh”: Hợp nhất Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh với Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh trực thuộc Đảng bộ tỉnh Sơn La. Ngày 18/3/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định 1159-QĐ/TU về đổi tên Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh thành Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh để phù hợp với mô hình sáp nhập và thực tiễn vai trò, nhiệm vụ của Đảng bộ.

             

Kể từ khi thành lập, nhiều lần đổi tên, giải thể, tái lập, chia tách, sáp nhập, các thế hệ cán bộ, đảng viên qua các thời kỳ của Đảng bộ luôn vững tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy, luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Bám sát chức năng, nhiệm vụ, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở hoạt động đạt kết quả cao, góp phần quan trọng vào thành tích phát triển chung của toàn tỉnh. Qua các thời kỳ, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ đã có những tiến bộ vượt bậc trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; tham mưu cho tỉnh lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội có nhiều sáng tạo và có tính đột phá, nhất là trong lĩnh vực phát triển nông - lâm - nghiệp, di dân tái định cư xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, bài trừ tệ nạn xã hội... Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt chức năng tham mưu, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; thường xuyên tổ chức kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên nhằm ngăn chặn những vi phạm về nguyên tắc xây dựng Đảng, về quản lý kinh tế và về suy thoái đạo đức, lối sống... góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.

             

Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, với 9 kỳ đại hội, đến nay, Đảng bộ có 91 tổ chức Đảng trực thuộc (46 đảng bộ, 45 chi bộ) với trên 5.000 đảng viên. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự quan tâm tạo điều kiện của các ban, ngành, đoàn thể với quyết tâm cao của các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội các nhiệm kỳ đề ra đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ và hiệu quả. Đảng bộ luôn quan tâm chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và người lao động được nâng lên; công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt, thực hiện Điều lệ và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các nguyên tắc và quy định của Đảng; giữ vững ổn định về tư tưởng chính trị trong toàn Đảng bộ; nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng; chú trọng chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được tiến hành thận trọng và hiệu quả; công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được quan tâm chỉ đạo. Lãnh đạo các đoàn thể chấp hành nghiêm điều lệ và triển khai hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ được giao. Tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp về đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chú trọng phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

             

Viết tiếp truyền thống vẻ vang 55 năm xây dựng và phát triển, trong thời gian tới, Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tập trung lãnh đạo toàn Đảng bộ thực hiện tốt một số nội dung sau:

             

Một là, lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng nêu cao vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nghị quyết, cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh để xây dựng tỉnh Sơn La phát triển "xanh, nhanh và bền vững".

             

Hai là, tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là về đạo đức nghề nghiệp trong thi hành công vụ; quán triệt và chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước  trong toàn Đảng bộ.

             

Ba là, lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ, công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; quan tâm công tác phát triển đảng viên, nhất là đối với người lao động trực tiếp trong doanh nghiệp.

             

Bốn là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; tăng cường giáo dục, chủ động phòng ngừa vi phạm trong tổ chức Đảng và đảng viên.

             

Năm là, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ trong các loại hình cơ sở.

             

Sáu là, lãnh đạo các đoàn thể tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

             

Phát huy những thành tích đã đạt được trong suốt 55 năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, tranh thủ những thời cơ, chủ động khắc phục khó khăn, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục đoàn kết, phát huy dân chủ, đẩy mạnh đổi mới quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Sơn La ngày càng giàu đẹp, văn minh.

             

Một số hình ảnh hoạt động của Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh             

Phóng sự ảnh: PV

             


Hội nghị sơ kết Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị do Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức.

             


Lãnh đạo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao Huy hiệu Đảng 30 năm cho đảng viên.

             


Đảng ủy Khối gặp mặt các doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

             


Lãnh đạo Đảng ủy Khối trao Giấy chứng nhận cho các học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị.

             


Lãnh đạo Đảng ủy Khối trao quà cho các gia đình chính sách bản Dôm, thị trấn Hát Lót (Mai Sơn).

 

Tìm kiếm theo ngày