Vân Hồ nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Ngày 15 tháng 10 năm 2020

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, những năm qua, huyện Vân Hồ đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp, huy động được sự tham gia đóng góp của nhân dân trong xây dựng các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần thay đổi diện mạo các vùng nông thôn, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn ngày càng phát triển.

 

 

Đường liên bản xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ được bê tông hóa.

 

Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tổ chức thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo UBND các xã xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên phụ trách triển khai thực hiện các tiêu chí phấn đấu đạt chuẩn về NTM. Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai các nguồn vốn sự nghiệp thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển trồng cây ăn quả, phát triển chăn nuôi, thủy sản, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân và tạo thành các sản phẩm hàng hóa đặc trưng, lợi thế của từng địa bàn. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn; thúc đẩy liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Thường xuyên đôn đốc các xã rà soát, đánh giá, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Tổ chức các cuộc họp giao ban tháng, quý đánh giá tiến độ thực hiện, kịp thời nắm bắt khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp thực hiện... Đồng thời, huyện đã xây dựng các kế hoạch, nội dung, cách làm, thực hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong đó, ưu tiên thực hiện những công việc dễ làm trước, khó làm sau, tập trung thực hiện các tiêu chí mang tính thiết thực với người dân, như xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, đường giao thông nông thôn... Đặc biệt là phát huy mọi nguồn lực tại chỗ, cũng như huy động nguồn lực trong cộng đồng dân cư để xây dựng cơ sở hạ tầng, bê tông hóa đường bê tông nội bản, liên bản, nhà văn hóa, khu dân cư, xanh, sạch, đẹp... Bên cạnh đó, huyện đã thành lập Tổ công tác để tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi đất lúa một vụ sang trồng rau, củ, quả, cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến trên địa bàn; tuyên truyền đổi mới hình thức tổ chức sản xuất theo hướng thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết sản xuất; hình thành liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm đối với các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

 

Theo thống kê từ năm 2016 đến nay, huyện đã xây dựng mới và cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường học, các cơ sở hạ tầng, với tổng số vốn gần 122 tỷ đồng, gồm: Xây dựng 242 công trình giao thông; 6 công trình thủy lợi; 53 công trình trường học; 41 công trình văn hóa; 1 công trình cơ sở hạ tầng thương mại; 2 công trình y tế; 3 công trình nước sinh hoạt tại các xã; bê tông hóa 299 tuyến đường giao thông liên bản, nội bản với chiều dài 122,6 km. Ngoài ra, nhân dân còn đóng góp 13.166 m² đất , hàng nghìn khối cát, đá và hàng chục nghìn ngày công để xây dựng hệ thống đường giao thông, nhà văn hóa, trường học và các công trình công cộng... Đến nay, huyện đã có xã Chiềng Khoa đạt chuẩn nông thôn mới, 7 xã đạt 10 tiêu chí (Vân Hồ, Suối Bàng, Song Khủa, Tô Múa, Mường Tè, Tân Xuân, Lóng Luông), 6 xã đạt 7-9 tiêu chí (Xuân Nha, Mường Men, Chiềng Yên, Chiềng Xuân, Quang Minh, Liên Hòa), bình quân toàn huyện đạt 10,64 tiêu chí.

 

Ông Nguyễn Huy Anh, Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Huyện đang tập trung cao cho xây dựng xã Vân Hồ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; phấn đấu 14 xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Tiếp tục chỉ đạo các xã thực hiện các tiêu chí chưa đạt theo kế hoạch đã đề ra và bổ sung mới các tiêu chí; phấn đấu trên địa bàn huyện đạt bình quân 13,64 tiêu chí/xã; triển khai, rà soát xây dựng xã Chiềng Khoa từng bước đạt chuẩn các tiêu chí, chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; tổ chức, rà soát xây dựng 14 bản đạt chuẩn nông thôn mới; lựa chọn 1 bản trên địa bàn xã Vân Hồ xây dựng điểm bản nông thôn mới...

 

Xây dựng nông thôn mới là việc làm thiết thực không chỉ mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân trên địa bàn, mà còn đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, với những kết quả đạt được, huyện Vân Hồ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của người dân để khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế- xã hội, phấn đấu thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra.

Tìm kiếm theo ngày