Vân Hồ chú trọng công tác xây dựng Đảng

Ngày 30 tháng 10 năm 2020

Những năm qua, Đảng bộ huyện Vân Hồ đã triển khai nhiều giải pháp chăm lo công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả đối với các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

 

 

Cán bộ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Vân Hồ hướng dẫn người dân xã Vân Hồ trồng cây vụ đông.

 

Đảng bộ huyện đã tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết, của Trung ương, của tỉnh, nhất là thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng, hành động của từng cán bộ, đảng viên học tập làm theo phong cách, đạo đức của Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là nâng cao tinh thần thái độ, đạo đức công vụ khi tiếp xúc, giải quyết các công việc cho nhân dân.

 

Ban Thường vụ huyện ủy thường xuyên lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình với tinh thần xây dựng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo sự đoàn kết thống nhất trong tổ chức đảng và đảng viên; sửa đổi lề lối làm việc và phương thức lãnh đạo đảm bảo rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm. Do vậy, hầu hết các tổ chức cơ sở Đảng trong huyện đã có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo của các chi, đảng bộ ngày càng được nâng cao. Qua đánh giá, xếp loại năm 2019, Đảng bộ huyện có 6 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh; 22 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. Toàn Đảng bộ có 3.428 đảng viên, trong đó, có 422 đảng viên được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Công tác phát triển đảng viên được Đảng bộ huyện đã chú trọng từ khâu tạo nguồn, bồi dưỡng nhân tố và thực hiện đúng quy trình kết nạp, quan tâm tạo nguồn phát triển đảng ở các bản đặc biệt khó khăn, trong lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, các bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ hoặc chi bộ thiếu bền vững. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn Ðảng bộ đã kết nạp 677 đảng viên, vượt 12,8% so với chỉ tiêu Nghị quyết mà Đại hội đề ra; nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên 3.500 đồng chí. Trong đó, đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 90%, đây chính là nguồn cán bộ kế cận quan trọng ở cấp xã, bản; hiện 100% các bản, tiểu khu trên địa bàn đều có chi bộ, góp phần đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Bí thư huyện ủy, cho biết: Trong công tác xây dựng củng cố tổ chức Đảng, Huyện ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, Ủy ban kiểm tra tăng cường kiểm tra, giám sát theo phương châm “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”. Tập trung chỉ đạo thực hiện toàn diện, nhất là việc khắc phục những khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, phẩm chất đạo đức, lối sống, gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Công tác dân vận, công tác tuyên giáo cũng được Đảng bộ đặc biệt quan tâm, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận của quần chúng nhân dân, củng cố niềm tin với Đảng, chính quyền. Thực hiện tốt công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc ngay tại cơ sở...      

 

Với việc chú trọng công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện Vân Hồ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, tạo sức mạnh và sự đoàn kết, nhất trí cao, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tìm kiếm theo ngày