Toàn tỉnh: Phấn đấu 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Ngày 04 tháng 05 năm 2018

Năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 24 xã.


 

Nông dân xã Mường Chùm (Mường La) thu hoạch tỏi trồng trên đất trồng lúa một vụ.

 

Theo lộ trình, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Hua La (Thành phố), Pá Ma Pha Khinh (Quỳnh Nhai), Hát Lót và Mường Bon (Mai Sơn), Viêng Lán (Yên Châu), Đông Sang (Mộc Châu), Mường Chùm (Mường La) và Huy Hạ (Phù Yên). Để triển khai tốt lộ trình đã đề ra, tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung các điều kiện về nguồn vốn, nhân lực, vận động nhân dân chung sức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí đối với 16 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Với những xã còn lại, mỗi xã phấn đấu tăng thêm từ 1 tiêu chí trở lên so với năm 2017.

Tìm kiếm theo ngày