Tổ công tác 1169 của UBND tỉnh làm việc với huyện Thuận Châu

Ngày 17 tháng 09 năm 2021

Ngày 17/9, Tổ công tác 1169 của UBND tỉnh đã làm việc với UBND huyện Thuận Châu về việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC).

                                 


Tổ công tác 1169 của UBND tỉnh làm việc với huyện Thuận Châu.

           

Từ 1/1/2021 đến ngày 1/9/2021, UBND huyện Thuận Châu nhận được 540 văn bản giao nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, gồm 231 nhiệm vụ có thời hạn; 309 nhiệm vụ không thời hạn. Đến ngày 1/9, trong 231 nhiệm vụ có thời hạn, UBND huyện Thuận Châu đã hoàn thành 127 nhiệm vụ đúng thời hạn, đang thực hiện trong thời hạn 66 nhiệm vụ, 38 nhiệm vụ chậm thời hạn; trong 309 nhiệm vụ không thời hạn, UBND huyện Thuận Châu đã hoàn thành 269 nhiệm vụ, đang triển khai thực hiện 40 nhiệm vụ. UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, đảm bảo chất lượng, cơ bản đáp ứng tiến độ theo yêu cầu. Tuy nhiên, số nhiệm vụ chậm so với thời hạn còn nhiều; việc phối hợp với các sở, ban, ngành trong thực hiện nhiệm vụ chưa tốt; chất lượng tham mưu chưa cao, còn phải điều chỉnh, bổ sung…

           


Lãnh đạo UBND huyện Thuận Châu phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc.

           

Thực hiện kiểm tra công tác TTHC của UBND huyện Thuận Châu cho thấy, UBND huyện đã quán triệt và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, ban hành các văn bản chỉ đạo việc kiểm soát TTHC theo đúng quy định. Cán bộ thực hiện kiểm soát TTHC cấp huyện, cấp xã được củng cố, kiện toàn và hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, việc giải quyết TTHC vẫn còn hồ sơ quá hạn trên phần mềm một cửa; chưa cập nhật kịp thời quy định TTHC trên phần mềm một cửa; chưa thực hiện đầy đủ các biểu mẫu giải quyết TTHC theo quy định...

           

Tổ Công tác đề nghị Văn phòng HĐND-UBND huyện tiếp tục theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc thực hiện nhiệm vụ, báo cáo kết quả thực hiện, nhắc nhở tại phiên họp hàng tháng của huyện; đề xuất giải pháp tháo gỡ đối với các đơn vị báo cáo chậm; gắn trách nhiệm với người đứng đầu cơ quan đơn vị, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. UBND huyện chỉ đạo xử lý, giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa không để quá thời hạn giải quyết TTHC trên hệ thống, làm ảnh hưởng đến kết quả chấm điểm CCHC của tỉnh; thực hiện đầy đủ các biểu mẫu theo dõi giải quyết TTHC theo quy định; thường xuyên rà soát TTHC, cập nhật nội dung TTHC trên phần mềm một cửa đúng quy định…

Tìm kiếm theo ngày