Tham mưu hiệu quả công tác tổ chức sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Ngày 14 tháng 10 năm 2019

Xác định công tác tổ chức, cán bộ là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Ban Tổ chức tỉnh uỷ tập trung tham mưu, thực hiện hiệu quả các khâu trong công tác tổ chức, cán bộ, trọng tâm là thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Chính phủ, Quốc hội về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.



Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ tại Ban Tổ chức tỉnh ủy.


Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 19-NQ/TW  về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Ban Tổ chức tỉnh ủy đã tham mưu với Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quán triệt Nghị quyết tới các tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc, cán bộ, đảng viên; tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện; xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình triển khai thực hiện phù hợp, khả thi, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài, trên nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị; chỉ đạo 100% các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị  tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện.


Sau hơn 2 năm triển khai, Ban Tổ chức tỉnh ủy đã tham mưu ban hành triển khai thực hiện 22/30 đề án (8/16 đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và 14/14 đề án thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW). Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, đã giảm 64 đầu mối, trong đó 2 đầu mối trực thuộc cấp ủy tỉnh (Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh); 62 đầu mối cấp phòng (52 phòng trực thuộc các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; 10 phòng thuộc UBND cấp huyện), giảm 382 bản, tiểu khu. Về biên chế, giảm 121 biên chế, 2.600 người hưởng phụ cấp và hỗ trợ ở bản, tiểu khu, tổ dân phố. Về lãnh đạo, giảm 5 cán bộ lãnh đạo cơ quan cấp tỉnh; 84 lãnh đạo cấp phòng (62 lãnh đạo, quản lý cấp phòng trực thuộc các cơ quan cấp tỉnh; 22 lãnh đạo quản lý cấp phòng các cơ quan cấp huyện); 1.935 cán bộ bản và các tổ chức thuộc bản, tiểu khu, tổ dân phố. Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, đã giảm 255 đầu mối (1 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; 13 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở; 36 đơn vị sự nghiệp trực thuộc chi cục; 90 đầu mối cấp phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; 108 đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 7 đầu mối cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp cấp huyện). Về biên chế, giảm 2.238 người, giảm 229 lãnh đạo, quản lý (1 lãnh đạo đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, 24 lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp thuộc sở, 21 lãnh đạo đơn vị sự nghiệp trực thuộc chi cục, 69 lãnh đạo đầu mối thuộc đơn vị sự nghiệp ở tỉnh; 107 lãnh đạo đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện, 7 lãnh đạo đầu mối thuộc đơn vị sự nghiệp ở huyện). Đối với lộ trình tự chủ và chuyển đổi mô hình hoạt động, có 39 đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm kinh phí 100% (6 đơn vị cấp tỉnh, 18 đơn vị trực thuộc các sở, ngành của tỉnh; 15 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện)… Với cách làm thận trọng, từng bước, chắc chắn nên việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân; sắp xếp, tổ chức lại cơ bản không làm ảnh hưởng, xáo trộn lớn đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân; không gây khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.


Trong thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh ủy xây dựng Đề án kiện toàn sắp xếp các ban chỉ đạo, ban quản lý thuộc tỉnh; xây dựng ban hành đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các cơ quan đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan chính quyền trong toàn tỉnh phù hợp tình hình thực tiễn địa phương; đề án điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy. Căn cứ đề án của tỉnh và quy định, văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị đã triển khai quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan rà soát, đánh giá cán bộ, xác định lại tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của từng chức danh cán bộ, công chức, viên chức, từng bước sắp xếp đảm bảo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, giảm bớt sự chồng chéo, trung gian. Từ năm 2015 đến tháng 5/2019, đã giảm 1.974 người. Bước đầu thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo ngạch, chức danh nghề nghiệp và trình độ đào tạo. Việc bổ nhiệm vào ngạch cơ bản đảm bảo quy định của Đảng và Nhà nước. Thực hiện chuyển đổi 5 đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên sang công ty cổ phần. Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ ngày càng tăng. Đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, số người làm việc của các đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên là 228 người. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ban, ngành, số người làm việc của các đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên là 2.137 người. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện, số người làm việc của các đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên là 378 người…


Phát huy kết quả, Ban Tổ chức tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện hiệu quả các kế hoạch, quyết định, kết luận của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) gắn với thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW; tổ chức sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng vị trí việc làm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tìm kiếm theo ngày